Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

III Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 30-31 maja 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  
na rok 2019.  

 

Kwota  wolnych  środków KFS z limitu podstawowego na dzień 15.05. 2019r. wynosi 338.000,00 zł. (słownie:  trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).


Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności  znajduje się na terenie miasta Katowice.


O kształcenie ustawiczne  wspierane środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może ubiegać się Pracodawca  zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji swoich pracowników i własnych kompetencji.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 30 do 31 maja 2019r. w godzinach od 7.30 do 14.00


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na wzorach druków obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Katowicach (dostępnych w komunikacie o naborze wniosków) należy składać  w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym PUP Katowice przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.


W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.


Wnioski składane poza wyznaczonym terminem, poza wyznaczonymi godzinami lub w innej formie niż wskazana w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Z uwagi na ograniczoną kwotę wolnych środków wnioski  będą rozpatrywane   według kolejności  wpływu.

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O pomoc w kształceniu ustawicznym może ubiegać się Pracodawca, który spełnia wymagania  przynajmniej jednego  z poniższych  Priorytetów  wydatkowania środków określonych  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019:

 

Priorytet I - Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. PUP Katowice przy rozpatrywaniu wniosku będzie brał pod uwagę  zawody deficytowe identyfikowane na podstawie Barometru zawodów 2019 dla miasta Katowice opublikowanego w niniejszym naborze wniosków.   

 

Priorytet II -  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

 

Priorytet III - Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS , członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytet IV - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

 

Priorytet V - Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

Priorytet VI - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne, o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpocząć  się w roku, w którym złożono wniosek i zakończyć się do 30 listopada 2019 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych), ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy.


Jednocześnie informujemy, że  Urząd nie będzie finansował kształcenia  ustawicznego, które rozpoczęło się przed podpisaniem z Pracodawcą umowy w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.


Celem objęcia kształceniem ustawicznym jak największej liczby Pracodawców, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, Urząd wprowadza następujące ograniczenia w zakresie finansowania:

 1. jedna osoba może być objęta maksymalnie dwoma działaniami spośród wskazanych powyżej  
 2. maksymalna kwota finansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach  środków KFS  dla jednego uczestnika wynosi:

             a)    w przypadku kursów –  6.000,00 zł.

     b)    w przypadku studiów podyplomowych –  8. 000,00 zł.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące kryteria:
a)    zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi Priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok
b)    zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy według Barometru Zawodów 2019 dla miasta Katowic koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
c)    posiadanie przez Realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; pod uwagę zostaną wzięte certyfikaty jakości odnoszące się zarówno do kierunku kształcenia ustawicznego, jak również do Realizatora usługi np. certyfikat systemu zarządzania jakością ISO, akredytacja Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Biura Europejskiego, atesty, standardy HACCAP, wpis do Bazy Usług Rozwojowych /BUR/, do Rejestru Instytucji Szkoleniowych /RIS/, a w przypadku kursów – posiadanie przez Realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
d)    plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
e)    możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku
z uwzględnieniem przyznanego limitu środków
f)    dopuszczalność pomocy de minimis według właściwego Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

 


 Szczegółowe informacje  dla Pracodawców dotyczące  naboru i rozpatrywania wniosków oraz osób  i podmiotów uprawnionych do kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS:

 

 • znajdują się w Zasadach obowiązujących w roku  2019, które  zostały udostępnione w dokumentach do  niniejszego naboru  
 • można także uzyskać pod nr telefonu /32/ 259- 85-17 lub 259-82-63 wew. 318, 319 lub 323.


Jednocześnie informujemy, że Pracodawcy, zainteresowani kształceniem ustawicznym finansowanym z KFS, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się  na terenie miasta Katowice będą mogli  również skorzystać z grupowych  spotkań informacyjnych w siedzibie PUP Katowice w następujących terminach:


21.05.2019r. i 27.05.2019r. w Sali szkoleń  na II piętrze o godz. 12.30.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali, prosimy o zgłaszanie pod wskazanymi wyżej numerami telefonów swojego uczestnictwa  przed podanymi terminami spotkań.


Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-05-15 11:11:05)
Data wydarzenia : 2019-05-30
Data publikacji : 2019-05-15

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2019 (.pdf 477.36kB) 2019-05-15 477.36kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2019.pdf (477.36kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.docx 165.43kB) 2019-05-15 165.43kB Plik: Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.docx (165.43kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.pdf 718.17kB) 2019-05-15 718.17kB Plik: Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.pdf (718.17kB)POBIERZ
Dokument Zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.doc 148kB) 2019-05-15 148kB Plik: Zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.doc (148kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.pdf 316.54kB) 2019-05-15 316.54kB Plik: Zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.pdf (316.54kB)POBIERZ
Dokument Zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.doc 145kB) 2019-05-15 145kB Plik: Zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.doc (145kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.pdf 374.23kB) 2019-05-15 374.23kB Plik: Zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.pdf (374.23kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.pdf 500.68kB) 2019-05-15 500.68kB Plik: Zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf (500.68kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.xlsx 76.61kB) 2019-05-15 76.61kB Plik: Zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-5-Oferta-Realizatora-kursu-studiow podyplomowych-egzaminu (.docx 25.56kB) 2019-05-15 25.56kB Plik: Zalacznik-nr-5-Oferta-Realizatora-kursu-studiow podyplomowych-egzaminu.docx (25.56kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-5-Oferta-Realizatora-kursu-studiow podyplomowych-egzaminu (.pdf 322.6kB) 2019-05-15 322.6kB Plik: Zalacznik-nr-5-Oferta-Realizatora-kursu-studiow podyplomowych-egzaminu.pdf (322.6kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-6-program-i-kalkulacja-kosztow-kursu (.docx 15.84kB) 2019-05-15 15.84kB Plik: Zalacznik-nr-6-program-i-kalkulacja-kosztow-kursu.docx (15.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-6-program-i-kalkulacja-kosztow-kursu (.pdf 854.4kB) 2019-05-15 854.4kB Plik: Zalacznik-nr-6-program-i-kalkulacja-kosztow-kursu.pdf (854.4kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.docx 15.44kB) 2019-05-15 15.44kB Plik: Zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.docx (15.44kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.pdf 499.03kB) 2019-05-15 499.03kB Plik: Zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.pdf (499.03kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-8-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego (.docx 15.7kB) 2019-05-15 15.7kB Plik: Zalacznik-nr-8-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego.docx (15.7kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-8-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego (.pdf 598.92kB) 2019-05-15 598.92kB Plik: Zalacznik-nr-8-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego.pdf (598.92kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW (.docx 15.46kB) 2019-05-15 15.46kB Plik: Zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW.docx (15.46kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW (.pdf 497.43kB) 2019-05-15 497.43kB Plik: Zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW.pdf (497.43kB)POBIERZ
Dokument docx Zalacznik-nr-10-klauzula-informacyjna-rodo (.docx 14.68kB) 2019-05-15 14.68kB Plik: Zalacznik-nr-10-klauzula-informacyjna-rodo.docx (14.68kB)POBIERZ
Dokument PDF Zalacznik-nr-10-klauzula-informacyjna-rodo (.pdf 389.63kB) 2019-05-15 389.63kB Plik: Zalacznik-nr-10-klauzula-informacyjna-rodo.pdf (389.63kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik A - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 1 (.docx 22.83kB) 2019-05-15 22.83kB Plik: Załącznik A - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 1.docx (22.83kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik A - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 1 (.pdf 434.54kB) 2019-05-15 434.54kB Plik: Załącznik A - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 1.pdf (434.54kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik B - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 2 (.docx 22.19kB) 2019-05-15 22.19kB Plik: Załącznik B - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 2.docx (22.19kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik B - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 2 (.pdf 246.8kB) 2019-05-15 246.8kB Plik: Załącznik B - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 2.pdf (246.8kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik C - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 3 (.docx 24.84kB) 2019-05-15 24.84kB Plik: Załącznik C - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 3.docx (24.84kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik C - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 3 (.pdf 329.45kB) 2019-05-15 329.45kB Plik: Załącznik C - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 3.pdf (329.45kB)POBIERZ
Dokument Załącznik D -Oświadczenie pracodawcy o spełnainiu priorytetu nr 4 (.doc 143.5kB) 2019-05-15 143.5kB Plik: Załącznik D -Oświadczenie pracodawcy o spełnainiu priorytetu nr 4.doc (143.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik D -Oświadczenie pracodawcy o spełnainiu priorytetu nr 4 (.pdf 280.8kB) 2019-05-15 280.8kB Plik: Załącznik D -Oświadczenie pracodawcy o spełnainiu priorytetu nr 4.pdf (280.8kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik E - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 5 (.docx 22.97kB) 2019-05-15 22.97kB Plik: Załącznik E - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 5.docx (22.97kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik E - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 5 (.pdf 253.27kB) 2019-05-15 253.27kB Plik: Załącznik E - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 5.pdf (253.27kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik F - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 6 (.docx 22.29kB) 2019-05-15 22.29kB Plik: Załącznik F - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 6.docx (22.29kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik F - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 6 (.pdf 252.23kB) 2019-05-15 252.23kB Plik: Załącznik F - Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu nr 6.pdf (252.23kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik G - Oświadczenie pracodawcy z sektora opieki medycznej (.docx 123.68kB) 2019-05-15 123.68kB Plik: Załącznik G - Oświadczenie pracodawcy z sektora opieki medycznej.docx (123.68kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik G - Oświadczenie pracodawcy z sektora opieki medycznej (.pdf 276.07kB) 2019-05-15 276.07kB Plik: Załącznik G - Oświadczenie pracodawcy z sektora opieki medycznej.pdf (276.07kB)POBIERZ
Dokument PDF Barometr Zawodów 2019 dla miasta Katowice (.pdf 2.57MB) 2019-05-15 2.57MB Plik: Barometr Zawodów 2019 dla miasta Katowice.pdf (2.57MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/447/iii-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-dniach-30-31-maja-2019-r-