Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

(przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

 

w ramach projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)”

Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków od dnia 04.02.2019r. 

                                                   Wnioski przyjmowane są do dnia 2 maja 2019 r.

 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w szczególności te które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

−    nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

−    nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

−    nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób bezrobotnych przystępujących do projektu (tzn. podpisanie umowy o dofinansowanie wraz z  wypłatą środków) będzie udzielane:

−    osobom do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji

−    osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1)     ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2)     ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3)     środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków

 

4)     w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-02-04 08:04:26) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-26 14:41:52)
Data wydarzenia : 2019-05-02
Data publikacji : 2019-04-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/430/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-poddzialanie-1-1-1-po-wer