Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/wydarzenie/429/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-dniach-4-5-luty-2019-r-

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 4-5 luty 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2019.  

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2019.  

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

O kształcenie ustawiczne  wspierane środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może ubiegać się Pracodawca  zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji swoich pracowników i własnych kompetencji.

            

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od  04 do 05 lutego 2019 r.

  w godzinach od 7.30 do 14.00

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na wzorach druków obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Katowicach (dostępnych w komunikacie o naborze wniosków) należy składać  w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym PUP Katowice przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem, poza wyznaczonymi godzinami lub w innej formie niż wskazana

w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Wnioski  będą rozpatrywane według kolejności  wpływu.

 

O pomoc w kształceniu ustawicznym może ubiegać się Pracodawca, który spełnia wymagania  przynajmniej jednego  z poniższych  Priorytetów  wydatkowania środków określonych  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019:

 

Priorytet I - Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. PUP Katowice przy rozpatrywaniu wniosku będzie brał pod uwagę  zawody deficytowe identyfikowane na podstawie Barometru zawodów 2019 dla miasta Katowice opublikowanego w niniejszym naborze wniosków.  

 

Priorytet II -  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

 

Priorytet III - Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Priorytet IV - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 

Priorytet V - Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

Priorytet VI - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

 

UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne, o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpocząć  się w roku, w którym złożono wniosek i zakończyć się do 30 listopada 2019 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych), ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Jednocześnie informujemy, że  Urząd nie będzie finansował kształcenia  ustawicznego, które rozpoczęło się przed podpisaniem z Pracodawcą umowy w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

 

Celem objęcia kształceniem ustawicznym jak największej liczby Pracodawców, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, Urząd wprowadza następujące ograniczenia w zakresie finansowania:

 

1)     jedna osoba może być objęta maksymalnie dwoma działaniami spośród wskazanych powyżej 

2)     maksymalna kwota finansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach  środków KFS 

        dla jednego uczestnika wynosi:

a)    w przypadku kursów –  6.000,00 zł.

b)    w przypadku studiów podyplomowych –  8. 000,00 zł.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące kryteria:

 Szczegółowe informacje  dla Pracodawców dotyczące  naboru i rozpatrywania wniosków oraz osób  i podmiotów uprawnionych do kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS:

 

- znajdują się w Zasadach obowiązujących w roku  2019, które  zostały udostępnione w dokumentach do  niniejszego naboru

 

- można także uzyskać pod nr telefonu /32/ 259- 85-17 lub 259-82-63 wew. 318, 319 lub 323.

 

Jednocześnie informujemy, że Pracodawcy, zainteresowani kształceniem ustawicznym finansowanym z KFS, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się  na terenie miasta Katowice, będą mogli  również skorzystać z grupowych  spotkań informacyjnych w siedzibie PUP Katowice, które planowane są w następujących terminach: 25.01.2019r. i 28.01.2019r. w Sali szkoleń  na II piętrze o godz. 12.30.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali,  prosimy o zgłaszanie pod wskazanymi wyżej numerami telefonów swojego uczestnictwa  przed podanymi terminami spotkań.