Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

 

Termin naboru wniosków – od dnia 22.01.2019r. do wyczerpania limitu środków

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

 

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

 

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

a)     kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie warunku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

b)     kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie warunku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja przyznawana w ramach bonu zatrudnieniowego stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 12:55:34) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-06-19 09:17:02)
Data wydarzenia : 2019-07-01
Data publikacji : 2019-06-16

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/425/nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-zatrudnieniowego-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia