Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 50+

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie

skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 22.01.2019r. do wyczerpania limitu środków

 

Powiatowy Urząd Pracy może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

a)     12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub

b)     24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa pkt a) oraz 12 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt b).

 

W przypadku niewywiązania się z warunku, o którym mowa powyżej oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, o którym mowa powyżej, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 12:41:55) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-06-19 09:16:30)
Data wydarzenia : 2019-07-01
Data publikacji : 2019-06-16

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/424/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-50-