Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Praca dla Opiekunów w Schroniskach dla Osób bezdomnych

 

Informacja o naborze DS. 14001.31.2019

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Katowicach

poszukuje kandydatów  na stanowisko

 

OPIEKUNÓW

w Schroniskach  dla  Osób bezdomnych

 

3 etaty w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet

10,5 etatu  w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn

 

zatrudnienie  przewidziane od marca/kwietnia 2019

Kandydatów spełniających następujące wymagania

 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego

lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy*

 

posiadających następujące predyspozycje i umiejętności :

 

odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, umiejętność organizowania  pracy własnej, umiejętność budowania współpracy, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, samodzielność odpowiedzialność

 

zainteresowanych realizacją zadań polegających na :

 

 • Sprawowaniu opieki nad mieszkańcami
 • Pomocy podopiecznym z ograniczonymi możliwościami poruszania się w wykonywaniu zabiegów higienicznych, dezynfekcyjnych i czynności funkcjonowania życia codziennego( takich jak zakupy, przygotowywanie posiłków i pomoc przy ich spożywaniu, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, sprzętów i naczyń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i utrzymania czystości ciała, załatwianie spraw urzędowych, organizowanie czasu wolnego)
 • Dbaniu  o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowaniu prac porządkowych.
 • Wykonywaniu pracy  w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców i powierzonego mienia
 • Egzekwowaniu od mieszkańców przestrzegania przepisów regulaminu Schronisk dla osób bezdomnych
 • Zapewnieniu ciągłości  dyżurów

prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty

i oświadczenia:

 • Kwestionariusz osobowy  dla celów rekrutacji
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie  dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy
 • podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  RODO

Oferty  należy składać do 25 marca 2019 w Dziale Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  p.23 , II piętro, 40-032 Katowice,

Wzór Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny na stronie internetowej MOPS w zakładce „oświadczenia do pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest dostępny na stronie internetowej MOPS w zakładce

„oświadczenia do pobrania/oświadczenia dla kandydatów na stanowiska pomocnicze”

Wybrani kandydaci  otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu  rekrutacji w siedzibie MOPS

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone  po  upływie 3 miesięcy  od zakończenia  rekrutacji.

Dodatkowe informacje : tel.( 032) 2512-712 w 144 lub 105

Klauzula informacyjna  dotycząca rekrutacji.

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice.

2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:

 1. - poczta elektroniczna: daneosobowe@mops.katowice.pl,
 2. - nr telefonu: 32 251 00 87,
 3. - elektroniczna skrytka ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych

5)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

6)    Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.

7)    Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach

8)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@mops.katowice.pl;

9)    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna

*W razie braku szkolenia z zakresu pierwszej pomocy istnieje możliwość skierowania na takie szkolenie przez MOPS

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-01-11 10:24:15) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-03-07 11:36:00)
Data wydarzenia : 2019-03-31
Data publikacji : 2019-03-07

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/422/praca-dla-opiekunow-w-schroniskach-dla-osob-bezdomnych