Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)”

Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wnioskówod dnia 02.11.2018r. do dnia 09.11.2018r.

 

Nabór wniosków zostaje przedłużony do dnia 16.11.2018r.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do kategorii NEET.

 

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które:

−     uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” w ramach finansowych form wsparcia (tj. odbyły staż lub otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej)

−     uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” w ramach pozafinansowych form wsparcia (tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyły udział w projekcie.

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

−     nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

−     nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

−     nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób bezrobotnych przystępujących do projektu (tzn. podpisanie umowy o dofinansowanie wraz
z  wypłatą środków) będzie udzielane:

−     osobom do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji

−     osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3)    środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków

 

4)    w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-10-26 10:33:54) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-11-13 08:07:56)
Data wydarzenia : 2018-11-02
Data publikacji : 2018-10-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/417/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-poddzialanie-1-1-1-po-wer