Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie - Działanie 7.2 RPO WSL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚląskiegoKOMUNIKAT


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”
Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin naboru wniosków   –  w dniu 17.09.2018r.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

−    osoby powyżej 50 roku życia
−    kobiety
−    osoby niepełnosprawne
−    osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres     ponad 12 miesięcy)
−    osoby o niskich kwalifikacjach (za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz ponadgimnazjalnym)

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które:
−    uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach finansowych form wsparcia (tj. odbyły staż lub otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej)
−    uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach pozafinansowych form wsparcia (tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyły udział w projekcie.


Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

1)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

2)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

3)    środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków

4)    w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-09-05 13:51:09)
Data wydarzenia : 2018-09-17
Data publikacji : 2018-09-05

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/410/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dzialanie-7-2-rpo-wsl