Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków z Rezerwy Ministra - prace interwencyjne 45+

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

 

Termin naboru wniosków – od 28 maja 2018r. do 15 czerwca 2018r.

Termin realizacji Programu do 31 grudnia 2018r.

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony II profil pomocy.

 

Osobą w wieku 45 lat i powyżej jest bezrobotny, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 45 rok życia.

 

Powiatowy Urząd Pracy zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Niewywiązanie się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Refundacja przyznawana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w ramach Programu.

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-05-25 14:02:18)
Data wydarzenia : 2018-05-28
Data publikacji : 2018-05-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/401/nabor-wnioskow-z-rezerwy-ministra-prace-interwencyjne-45-