Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Obowiązek informacyjny art. 13 RODO

Klauzula informacyjna według art. 13 RODO względem podmiotu danych obowiązująca od dnia 25.05.2018r.

 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, przy ul. Pośpiecha 14, dalej ADO. Administrującym danymi osobowymi w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@pup.katowice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie
 4. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest konieczność realizacji zadań wskazanych w ustawach określonych w pkt. 3
 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom ochrony prawnej oraz organom administracji publicznej  w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż wynika to z odrębnych przepisów
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy RODO
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji zadania publicznego określonego ustawami wskazanymi w pkt. 3
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać  zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu
Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-05-25 13:16:14) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-06-18 13:19:08)
Data wydarzenia : 2018-05-25
Data publikacji : 2018-05-25

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/399/obowiazek-informacyjny-art-13-rodo