Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Ponowny nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2018.

 

Kwota dostępnych środków KFS na dzień 30.04.2018r. wynosi 231 000,00 zł. (słownie : dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

            Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 15 maja 2018r. w godzinach od 7.30 do 14.00

 

Wnioski wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami (na drukach obowiązujących w PUP Katowice dostępnych w komunikacie o naborze wniosków) należy składać w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

            Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

            Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie formalnej i merytorycznej.

 
Środki z KFS mogą zostać wydatkowane zgodnie z poniższymi Priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2018:

Priorytet I - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Priorytet II -  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet III - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpoczynać się w roku, w którym złożono wniosek, ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy i zakończyć się do 30 listopada 2018 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-04-30 21:59:47) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-08-28 13:08:41)
Data wydarzenia : 2018-05-15
Data publikacji : 2018-04-30

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.docx 158.37kB) 2018-04-30 158.37kB Plik: __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.docx (158.37kB)POBIERZ
Dokument PDF __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.pdf 573.76kB) 2018-04-30 573.76kB Plik: __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.pdf (573.76kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.doc 148kB) 2018-04-30 148kB Plik: __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.doc (148kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.pdf 290.86kB) 2018-04-30 290.86kB Plik: __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.pdf (290.86kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.doc 144.5kB) 2018-04-30 144.5kB Plik: __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.pdf 350.17kB) 2018-04-30 350.17kB Plik: __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.pdf (350.17kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.xlsx 76.61kB) 2018-04-30 76.61kB Plik: __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.pdf 500.68kB) 2018-04-30 500.68kB Plik: __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf (500.68kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs (.docx 125.92kB) 2018-04-30 125.92kB Plik: __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs.docx (125.92kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs (.pdf 474.1kB) 2018-04-30 474.1kB Plik: __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs.pdf (474.1kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu (.docx 27.17kB) 2018-04-30 27.17kB Plik: __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu.docx (27.17kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu (.pdf 417.64kB) 2018-04-30 417.64kB Plik: __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu.pdf (417.64kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych (.docx 16.46kB) 2018-04-30 16.46kB Plik: __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych.docx (16.46kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych (.pdf 379.07kB) 2018-04-30 379.07kB Plik: __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych.pdf (379.07kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu (.docx 16.25kB) 2018-04-30 16.25kB Plik: __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu.docx (16.25kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu (.pdf 428.4kB) 2018-04-30 428.4kB Plik: __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu.pdf (428.4kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.docx 15.53kB) 2018-04-30 15.53kB Plik: __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.pdf 406.28kB) 2018-04-30 406.28kB Plik: __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.pdf (406.28kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego-finansowanego-z-kfs (.docx 15.76kB) 2018-04-30 15.76kB Plik: __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego-finansowanego-z-kfs.docx (15.76kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego-finansowanego-z-kfs (.pdf 490.32kB) 2018-04-30 490.32kB Plik: __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego-finansowanego-z-kfs.pdf (490.32kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia (.docx 15.57kB) 2018-04-30 15.57kB Plik: __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia.docx (15.57kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia (.pdf 405.69kB) 2018-04-30 405.69kB Plik: __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia.pdf (405.69kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej (.docx 123.86kB) 2018-04-30 123.86kB Plik: __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej.docx (123.86kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej (.pdf 275.76kB) 2018-04-30 275.76kB Plik: __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej.pdf (275.76kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II (.doc 145kB) 2018-04-30 145kB Plik: __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II.doc (145kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II (.pdf 348.46kB) 2018-04-30 348.46kB Plik: __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II.pdf (348.46kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III (.doc 143.5kB) 2018-04-30 143.5kB Plik: __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III.doc (143.5kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III (.pdf 273.09kB) 2018-04-30 273.09kB Plik: __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III.pdf (273.09kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-15-Oświadczenie-pracownika (.doc 134kB) 2018-04-30 134kB Plik: __zalacznik-nr-15-Oświadczenie-pracownika.doc (134kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-15-Oświadczenie-pracownika (.pdf 264.64kB) 2018-04-30 264.64kB Plik: __zalacznik-nr-15-Oświadczenie-pracownika.pdf (264.64kB)POBIERZ
Dokument PDF Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice (.pdf 2.34MB) 2018-04-30 2.34MB Plik: Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice.pdf (2.34MB)POBIERZ
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018 (.pdf 439.01kB) 2018-04-30 439.01kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018.pdf (439.01kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/397/ponowny-nabor-wnioskow-kfs