Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy  w ramach posiadanego limitu środków na rok 2018.

 

Przyznany limit środków KFS na rok 2018 wynosi 500 tys. zł.

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

 

            Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu  09.02.2018r. w godzinach od 7.30 do 13.00

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (na formularzu obowiązującym w PUP Katowice w roku 2018) należy składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

            Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie formalnej i merytorycznej.

 

             Środki z KFS mogą zostać wydatkowane zgodnie z poniższymi Priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2018:

Priorytet I - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Priorytet II -  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet III - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

            Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawcy, na które składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

            Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpoczynać się w roku, w którym złożono wniosek, ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy i zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2018 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

            Przy rozpatrywaniu  wniosków  o dofinansowanie ze środków  KFS  będzie  uwzględniana:

a. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi Priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok
b. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy
c. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
d. posiadanie przez Realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego
e. w przypadku kursów – posiadanie przez Realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
f. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
g. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem przyznanego limitu środków.

 

            Środki z KFS będą przyznawane zgodnie z określonymi przez tut. Urząd. Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W wyżej wymienionych Zasadach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące: naboru i procedury składania wniosku, osób uprawnionych do skorzystania z kształcenia ustawicznego  i wysokości sfinansowania kosztów tego kształcenia ze środków KFS, wyboru Realizatora działań określonych w art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także procedury rozpatrywania wniosków oraz obowiązków Pracodawcy i pracowników po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

            Przed wypełnieniem wniosku Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ,co należy  potwierdzić własnoręcznym podpisem złożonym na wniosku.

            Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego na rok 2018 limitu środków, o czym  Urząd poinformuje odrębnymi ogłoszeniami.

Aktualność dodana przez: inf (2018-01-24 11:17:28)
Data wydarzenia : 2018-02-09
Data publikacji : 2018-01-24

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zasady naboru i rozpatrywania wniosków (.pdf 438.84kB) 2018-01-24 438.84kB Plik: Zasady naboru i rozpatrywania wniosków.pdf (438.84kB)POBIERZ
Dokument docx Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS (.docx 158.37kB) 2018-01-24 158.37kB Plik: Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS.docx (158.37kB)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS (.pdf 573.76kB) 2018-01-24 573.76kB Plik: Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS.pdf (573.76kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis (.doc 148kB) 2018-01-24 148kB Plik: Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc (148kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis (.pdf 290.76kB) 2018-01-24 290.76kB Plik: Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis.pdf (290.76kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę (.doc 144.5kB) 2018-01-24 144.5kB Plik: Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę (.pdf 350.17kB) 2018-01-24 350.17kB Plik: Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę.pdf (350.17kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 76.61kB) 2018-01-24 76.61kB Plik: Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.pdf 500.68kB) 2018-01-24 500.68kB Plik: Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (500.68kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 - Wykaz osób do objęcia kształceniem ustawicznym finansowanym z udziałem środków KFS (.docx 125.92kB) 2018-01-24 125.92kB Plik: Załącznik nr 5 - Wykaz osób do objęcia kształceniem ustawicznym finansowanym z udziałem środków KFS.docx (125.92kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 - Wykaz osób do objęcia kształceniem ustawicznym finansowanym z udziałem środków KFS (.pdf 474.1kB) 2018-01-24 474.1kB Plik: Załącznik nr 5 - Wykaz osób do objęcia kształceniem ustawicznym finansowanym z udziałem środków KFS.pdf (474.1kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 6a i 6b - Oferta Realizatora kursu i Program kursu (.docx 27.17kB) 2018-01-24 27.17kB Plik: Załącznik 6a i 6b - Oferta Realizatora kursu i Program kursu.docx (27.17kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 6a i 6b - Oferta Realizatora kursu i Program kursu (.pdf 417.64kB) 2018-01-24 417.64kB Plik: Załącznik 6a i 6b - Oferta Realizatora kursu i Program kursu.pdf (417.64kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 - Oferta Realizatora studiów podyplomowych (.docx 16.46kB) 2018-01-24 16.46kB Plik: Załącznik nr 7 - Oferta Realizatora studiów podyplomowych.docx (16.46kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 7 - Oferta Realizatora studiów podyplomowych (.pdf 379.07kB) 2018-01-24 379.07kB Plik: Załącznik nr 7 - Oferta Realizatora studiów podyplomowych.pdf (379.07kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 - Oferta Realizatora egzaminu (.docx 16.25kB) 2018-01-24 16.25kB Plik: Załącznik nr 8 - Oferta Realizatora egzaminu.docx (16.25kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 - Oferta Realizatora egzaminu (.pdf 428.63kB) 2018-01-24 428.63kB Plik: Załącznik nr 8 - Oferta Realizatora egzaminu.pdf (428.63kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 - Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych (.docx 15.53kB) 2018-01-24 15.53kB Plik: Załącznik nr 9 - Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 - Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych (.pdf 406.28kB) 2018-01-24 406.28kB Plik: Załącznik nr 9 - Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych.pdf (406.28kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 10 - Oferta Realizatora działań w zakresie określenia potrzeb Pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego (.docx 15.76kB) 2018-01-24 15.76kB Plik: Załącznik nr 10 - Oferta Realizatora działań w zakresie określenia potrzeb Pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego.docx (15.76kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 10 - Oferta Realizatora działań w zakresie określenia potrzeb Pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego (.pdf 490.32kB) 2018-01-24 490.32kB Plik: Załącznik nr 10 - Oferta Realizatora działań w zakresie określenia potrzeb Pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego.pdf (490.32kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 - Oferta Realizatora ubezpieczenia od NNW (.docx 15.57kB) 2018-01-24 15.57kB Plik: Załącznik nr 11 - Oferta Realizatora ubezpieczenia od NNW.docx (15.57kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 11 - Oferta Realizatora ubezpieczenia od NNW (.pdf 405.69kB) 2018-01-24 405.69kB Plik: Załącznik nr 11 - Oferta Realizatora ubezpieczenia od NNW.pdf (405.69kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 12 - Oświadczenie Pracodawcy (.docx 123.86kB) 2018-01-24 123.86kB Plik: Załącznik nr 12 - Oświadczenie Pracodawcy.docx (123.86kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 12 - Oświadczenie Pracodawcy (.pdf 275.76kB) 2018-01-24 275.76kB Plik: Załącznik nr 12 - Oświadczenie Pracodawcy.pdf (275.76kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu II – część A i B (.doc 145kB) 2018-01-24 145kB Plik: Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu II – część A i B.doc (145kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu II – część A i B (.pdf 348.46kB) 2018-01-24 348.46kB Plik: Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu II – część A i B.pdf (348.46kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu III (.doc 143.5kB) 2018-01-24 143.5kB Plik: Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu III.doc (143.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu III (.pdf 273.09kB) 2018-01-24 273.09kB Plik: Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące Priorytetu III.pdf (273.09kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 15 – Oświadczenie Pracownika (.doc 134kB) 2018-01-24 134kB Plik: Załącznik nr 15 – Oświadczenie Pracownika.doc (134kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 15 – Oświadczenie Pracownika (.pdf 264.64kB) 2018-01-24 264.64kB Plik: Załącznik nr 15 – Oświadczenie Pracownika.pdf (264.64kB)POBIERZ
Dokument PDF Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice (.pdf 2.34MB) 2018-01-24 2.34MB Plik: Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice.pdf (2.34MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/392/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego