Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie – Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)”

Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 19.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wstrzymany z dniem 27 czerwca 2018r.

 

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje nowy druk wniosku o dofinansowanie (druk wniosku do pobrania poniżej)

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do kategorii NEET.

 

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które w roku 2017:

 • uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” w ramach finansowych form wsparcia (tj. odbyły staż lub otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej)
 • uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” w ramach pozafinansowych form wsparcia (tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyły udział w projekcie.

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób bezrobotnych przystępujących do projektu (tzn. podpisanie umowy o dofinansowanie wraz z wypłatą środków) będzie udzielane:

 • osobom do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
 • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. 

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

 1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice 
 3. środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków 
 4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu. 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-01-22 13:41:33) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-06-27 10:32:22)
Data wydarzenia : 2018-02-19
Data publikacji : 2018-03-27

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/391/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-%E2%80%93-poddzialanie-1-1-1-po-wer