Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 14 września 2018r.

 

Od dnia 9 lipca 2018r. obowiązują nowe druki wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (druki wniosków do pobrania poniżej)

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) refundacja kosztów może być przyznana Wnioskodawcy do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta może ubiegać się żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek lub klub dziecięcy może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

 

Wniosek o refundację kosztów należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.      

 

Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta zawiera w szczególności zobowiązanie do:

a)     zatrudnienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy

b)    zatrudnienia przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy

c)     utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją

d)    złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

e)     zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji kosztów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania w przypadku naruszenia warunków umowy, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła zatrudniały na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna przez okres krótszy niż 24 miesiące oraz zwrotu otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia jeżeli żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta przez okres krótszy niż 24 miesiące.

 

Warunkiem dokonania refundacji kosztów jest:

a)     złożenie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zawarcia umowy o refundację kosztów rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i udokumentowanie poniesionych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy kosztów zgodnie ze specyfikacją zakupów

b)    przeprowadzenie przez Urząd kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia

c)     zatrudnienie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia przeprowadzenia przez Urząd kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia, zakończonej pozytywnym rezultatem i przekazanie Urzędowi kopii umowy o pracę w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Aktualność dodana przez: inf (2018-01-19 13:43:06) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-09-06 11:33:22)
Data wydarzenia : 2018-06-30
Data publikacji : 2018-06-21

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF wniosek doposażenie podmiot (.pdf 550.09kB) 2018-07-09 550.09kB Plik: wniosek doposażenie podmiot.pdf (550.09kB)POBIERZ
Dokument wniosek doposażenie podmiot (.doc 125kB) 2018-07-09 125kB Plik: wniosek doposażenie podmiot.doc (125kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek doposażenie przedszkole + szkoła (.pdf 553.69kB) 2018-07-09 553.69kB Plik: wniosek doposażenie przedszkole + szkoła.pdf (553.69kB)POBIERZ
Dokument wniosek doposażenie przedszkole + szkoła (.doc 126.5kB) 2018-07-09 126.5kB Plik: wniosek doposażenie przedszkole + szkoła.doc (126.5kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek doposażenie żłobek + klub dziecięcy + podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne (.pdf 555.03kB) 2018-07-09 555.03kB Plik: wniosek doposażenie żłobek + klub dziecięcy + podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.pdf (555.03kB)POBIERZ
Dokument wniosek doposażenie żłobek + klub dziecięcy + podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne (.doc 128.5kB) 2018-07-09 128.5kB Plik: wniosek doposażenie żłobek + klub dziecięcy + podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.doc (128.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Krajowa oferta pracy (.pdf 314.83kB) 2018-07-09 314.83kB Plik: Krajowa oferta pracy.pdf (314.83kB)POBIERZ
Dokument Krajowa oferta pracy (.doc 70kB) 2018-07-09 70kB Plik: Krajowa oferta pracy.doc (70kB)POBIERZ
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543) (.pdf 106.26kB) 2018-01-19 106.26kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543).pdf (106.26kB)POBIERZ
Dokument PDF Kryteria i zasady oceny wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (.pdf 227.75kB) 2018-01-19 227.75kB Plik: Kryteria i zasady oceny wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.pdf (227.75kB)POBIERZ
Dokument PDF Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 147.93kB) 2018-01-19 147.93kB Plik: Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków  na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (147.93kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 1 do Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 64.8kB) 2018-01-19 64.8kB Plik: Aneks nr 1 do Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków  na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (64.8kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 62.33kB) 2018-07-09 62.33kB Plik: Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (62.33kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/386/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy