Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o  przyznanie bonu na zasiedlenie

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

 

Termin naboru wniosków – od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

Nabór wniosków zostaje wstrzymany z dniem 26.04.2018r.

 

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które podpisały w roku 2017

umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon na zasiedlenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 

Przyznanie bonu na zasiedlenie następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

 

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

a)      z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym

b)      odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie

c)      będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Pomoc finansowa w formie bonu na zasiedlenie może zostać przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.

 

Formę zabezpieczenia zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem lub niespełnienia warunków umowy stanowi weksel z poręczeniem wekslowym (aval) lub poręczenie.

 

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości bonu na zasiedlenie przyznanego na podstawie zawartej umowy dla bezrobotnego w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania działalności gospodarczej, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Aktualność dodana przez: inf (2018-01-19 13:32:17) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-04-26 09:46:15)
Data wydarzenia : 2018-02-01
Data publikacji : 2018-01-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/385/nabor-wnioskow-osob-bezrobotnych-o-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie