Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2017.

 

Kwota dostępnych środków KFS na dzień 11.08.2017r. wynosi 248 617,00 zł.
 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 00/100)

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

            Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 28.08.2017r. w godzinach od 7.30 do 10.00

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (na formularzu obowiązującym w PUP Katowice) należy składać w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

            Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

            Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie formalnej i merytorycznej.

 

         Z uwagi na fakt, że w poprzednim naborze wpłynęło wiele wniosków wypełnionych nieprawidłowo i niekompletnych, przed złożeniem wniosku w ramach aktualnego naboru prosimy o zapoznanie się „Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.


            Środki z KFS mogą zostać wydatkowane zgodnie z poniższymi priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpoczynać się w roku, w którym złożono wniosek, ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy i zakończyć się do 30 listopada 2017 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

Aktualność dodana przez: inf (2017-08-11 10:04:39) , zredagowana przez: inf (2017-08-11 10:32:22)
Data wydarzenia : 2017-08-28
Data publikacji : 2017-08-11

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wniosek pracodawcy o przyznanie środków z kfs na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (.docx 150.97kB) 2017-08-11 150.97kB Plik: wniosek pracodawcy o przyznanie środków z kfs na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.docx (150.97kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek pracodawcy o przyznanie środków z kfs na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (.pdf 648.8kB) 2017-08-11 648.8kB Plik: wniosek pracodawcy o przyznanie środków z kfs na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.pdf (648.8kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 1 oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (.doc 146kB) 2017-08-11 146kB Plik: załącznik nr 1 oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc (146kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 1 oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (.pdf 352.49kB) 2017-08-11 352.49kB Plik: załącznik nr 1 oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.pdf (352.49kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.doc 144.5kB) 2017-08-11 144.5kB Plik: załącznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.pdf 350.37kB) 2017-08-11 350.37kB Plik: załącznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.pdf (350.37kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny załącznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 76.61kB) 2017-08-11 76.61kB Plik: załącznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 5 wykaz osób (.docx 123.11kB) 2017-08-11 123.11kB Plik: załącznik nr 5 wykaz osób.docx (123.11kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 5 wykaz osób (.pdf 534.88kB) 2017-08-11 534.88kB Plik: załącznik nr 5 wykaz osób.pdf (534.88kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu (.docx 24.93kB) 2017-08-11 24.93kB Plik: załącznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu.docx (24.93kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu (.pdf 590.61kB) 2017-08-11 590.61kB Plik: załącznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu.pdf (590.61kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 7 oferta realizatora studiów podyplomowych (.docx 15.15kB) 2017-08-11 15.15kB Plik: załącznik nr 7 oferta realizatora studiów podyplomowych.docx (15.15kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 7 oferta realizatora studiów podyplomowych (.pdf 284.04kB) 2017-08-11 284.04kB Plik: załącznik nr 7 oferta realizatora studiów podyplomowych.pdf (284.04kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (.docx 15.53kB) 2017-08-11 15.53kB Plik: załącznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (.pdf 281.7kB) 2017-08-11 281.7kB Plik: załącznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.pdf (281.7kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 9 oferta realizatora działań w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z kfs (.docx 15.43kB) 2017-08-11 15.43kB Plik: załącznik nr 9 oferta realizatora działań w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z kfs.docx (15.43kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 9 oferta realizatora działań w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z kfs (.pdf 445.95kB) 2017-08-11 445.95kB Plik: załącznik nr 9 oferta realizatora działań w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z kfs.pdf (445.95kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 10 oferta realizatora badań lekarskich i lub psychologicznych (.docx 15.21kB) 2017-08-11 15.21kB Plik: załącznik nr 10 oferta realizatora badań lekarskich i lub psychologicznych.docx (15.21kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 10 oferta realizatora badań lekarskich i lub psychologicznych (.pdf 262.03kB) 2017-08-11 262.03kB Plik: załącznik nr 10 oferta realizatora badań lekarskich i lub psychologicznych.pdf (262.03kB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 11 oświadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej (.docx 123.55kB) 2017-08-11 123.55kB Plik: załącznik nr 11 oświadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej.docx (123.55kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 11 oświadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej (.pdf 268.68kB) 2017-08-11 268.68kB Plik: załącznik nr 11 oświadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej.pdf (268.68kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 12 oświadczenie wnioskodawcy dot priorytetu iii (.doc 142kB) 2017-08-11 142kB Plik: załącznik nr 12 oświadczenie wnioskodawcy dot priorytetu iii.doc (142kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 12 oświadczenie wnioskodawcy dot priorytetu iii (.pdf 270.78kB) 2017-08-11 270.78kB Plik: załącznik nr 12 oświadczenie wnioskodawcy dot priorytetu iii.pdf (270.78kB)POBIERZ
Dokument załącznik nr 14 oświadczenie pracownika (.doc 134kB) 2017-08-11 134kB Plik: załącznik nr 14 oświadczenie pracownika.doc (134kB)POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 14 oświadczenie pracownika (.pdf 263.06kB) 2017-08-11 263.06kB Plik: załącznik nr 14 oświadczenie pracownika.pdf (263.06kB)POBIERZ
Dokument PDF barometr zawodów 2017 miasto katowice (.pdf 378.96kB) 2017-08-11 378.96kB Plik: barometr zawodów 2017 miasto katowice.pdf (378.96kB)POBIERZ
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS (.pdf 490.58kB) 2017-08-11 490.58kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS.pdf (490.58kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/353/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego