Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. PO WER

    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)”

Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin naboru wniosków – od dnia 21.08.2017r. do wyczerpania limitu środków

 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 24.11.2017r.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dlaosób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do kategorii NEET.

 

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób bezrobotnych przystępujących do projektu (tzn. podpisanie umowy o dofinansowanie wraz z wypłatą środków) będzie udzielane:

  • osobom do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
  • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatzrone według następujących zasad:

 

  1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice
  3. środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków
  4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

 

Aktualność dodana przez: inf (2017-08-04 10:44:04) , zredagowana przez: inf (2017-11-27 13:56:12)
Data wydarzenia : 2017-08-21
Data publikacji : 2017-09-12

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/349/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer