Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Termin naboru wnioskówod 21.08.2017r. do 23.08.2017r.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

 

Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do:

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Urząd przeprowadza kontrolę utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia przed skierowaniem osoby bezrobotnej i dokonaniem wypłaty refundacji.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację oraz nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, a także w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonuje zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • naruszenia innych warunków umowy.

 

W przypadku zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania refundacji kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Aktualność dodana przez: Ireneusz Kęsiak (2017-08-04 10:10:11)
Data wydarzenia : 2017-08-21
Data publikacji : 2017-08-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/347/nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy