Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

„Adepci Śląskiego Rzemiosła”

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Adepci Śląskiego Rzemiosła”.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.04.2018 roku.

 

Wartość projektu: 927 020,00 zł, w tym dofinansowanie UE 781 292,46 zł.

 

CEL PROJEKTU:

 

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 osób młodych do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z woj. śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.

 

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia tytułu czeladnika, który jest wysoko ceniony wśród mśp, a dzięki jego uwierzytelnieniu przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany w całej UE.

 

DLA KOGO?

 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET,

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

 1. nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo),
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 3. nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

 

CO?

 1. Doradztwo zawodowe:

Badanie i analiza poziomu motywacji, predyspozycji zawodowych, weryfikacja stopnia ryzyka nieosiągnięcia przez uczestnika pełnej ścieżki szkoleniowej. Objęcie 50 uczestników/czek Indywidualnym Planem Działania, opracowanie ofert zawodowych, dokonanie analizy SWOT, dokonanie analizy możliwości i wyboru sposobu rozwiązania problemu zawodowego. Udzielaniu porad indywidualnych/grupowych - wsparcie motywacyjne w zaplanowanych działaniach oraz w podjęciu zatrudnienia.

 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 3. Nauka zawodu u pracodawcy w ilości 1008 godz.
 4. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych - egzaminy czeladnicze .

 

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:

 

 1. materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu, narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 2. stypendia szkoleniowe,
 3. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 4. badania lekarskie,
 5. ubezpieczenie NNW.

 

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

 

Kontakt:

Dział Projektów Europejskich

Monika Dudek

Magdalena Kielar

tel. 32 2596261,

email projekty@ir.katowice.pl

 

 

Aktualność dodana przez: inf (2017-08-04 09:49:45) , zredagowana przez: inf (2017-08-04 10:11:26)
Data wydarzenia : 2016-07-01
Data publikacji : 2017-08-04

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/346/%E2%80%9Eadepci-slaskiego-rzemiosla%E2%80%9D