Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

              Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2017.

Kwota dostępnych środków KFS na dzień 19.07.2017r. wynosi 280.000,00 zł.  (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

            Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 28.07.2017r. w godzinach od 7.30 do 10.00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (na formularzu obowiązującym w PUP Katowice) należy składać w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

            Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

            Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie formalnej i merytorycznej.

         

         Z uwagi na fakt, że w poprzednim naborze wpłynęło wiele wniosków wypełnionych nieprawidłowo i niekompletnych, przed złożeniem wniosku w ramach aktualnego naboru prosimy o zapoznanie się „Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków

o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców”.


            Środki z KFS mogą zostać wydatkowane zgodnie z poniższymi priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok:

1)     wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)     wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

3)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z obowiązującymi zasadami Pracodawca, którego wniosek złożony w I naborze w roku bieżącym został rozpatrzony pozytywnie  i skierowany do realizacji nie może złożyć wniosku w aktualnym naborze. Powyższe wiąże się z umożliwieniem skorzystania ze środków KFS na zasadach równości innym Pracodawcom zainteresowanym  kształceniem ustawicznym z udziałem w/w środków.

 

         UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpoczynać się w roku, w którym złożono wniosek, ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy i zakończyć się do

30 listopada 2017 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

         Wobec powyższego uległ zmianie pkt. 3 w rozdziale V ZASAD NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2017-07-19 12:44:32) , zredagowana przez: Jakub Solata (2017-07-20 12:17:58)
Data wydarzenia : 2017-07-28
Data publikacji : 2017-07-19

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wniosek pracodawcy o przyznanie srodkow z kfs na sfinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcy (.docx 150.97kB) 2017-07-19 150.97kB Plik: wniosek pracodawcy o przyznanie srodkow z kfs na sfinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcy.docx (150.97kB)POBIERZ
Dokument PDF wniosek pracodawcy o przyznanie srodkow z kfs na sfinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcy (.pdf 1.3MB) 2017-07-19 1.3MB Plik: wniosek pracodawcy o przyznanie srodkow z kfs na sfinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego pracownikow i pracodawcy.pdf (1.3MB)POBIERZ
Dokument zalacznik nr 1 oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (.doc 146kB) 2017-07-19 146kB Plik: zalacznik nr 1 oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc (146kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 1 oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis (.pdf 586.81kB) 2017-07-19 586.81kB Plik: zalacznik nr 1 oswiadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.pdf (586.81kB)POBIERZ
Dokument zalacznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce (.doc 144.5kB) 2017-07-19 144.5kB Plik: zalacznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce (.pdf 480.15kB) 2017-07-19 480.15kB Plik: zalacznik nr 2 formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce.pdf (480.15kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny zalacznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (.xlsx 76.61kB) 2017-07-19 76.61kB Plik: zalacznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 5 wykaz osob (.docx 123.11kB) 2017-07-19 123.11kB Plik: zalacznik nr 5 wykaz osob.docx (123.11kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 5 wykaz osob (.pdf 705.76kB) 2017-07-19 705.76kB Plik: zalacznik nr 5 wykaz osob.pdf (705.76kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu (.docx 24.93kB) 2017-07-19 24.93kB Plik: zalacznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu.docx (24.93kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu (.pdf 859.04kB) 2017-07-19 859.04kB Plik: zalacznik nr 6 (a i b) oferta realizatora kursu wraz z programem kursu.pdf (859.04kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 7 oferta realizatora studiow podyplomowych (.docx 15.15kB) 2017-07-19 15.15kB Plik: zalacznik nr 7 oferta realizatora studiow podyplomowych.docx (15.15kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 7 oferta realizatora studiow podyplomowych (.pdf 500.37kB) 2017-07-19 500.37kB Plik: zalacznik nr 7 oferta realizatora studiow podyplomowych.pdf (500.37kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiajacego uzyskanie dokumentow potwierdzajacych nabycie umiejetnosci kwalifikacji lub uprawnien zawodowych (.docx 15.53kB) 2017-07-19 15.53kB Plik: zalacznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiajacego uzyskanie dokumentow potwierdzajacych nabycie umiejetnosci kwalifikacji lub uprawnien zawodowych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiajacego uzyskanie dokumentow potwierdzajacych nabycie umiejetnosci kwalifikacji lub uprawnien zawodowych (.pdf 433.98kB) 2017-07-19 433.98kB Plik: zalacznik nr 8 oferta realizatora egzaminu umożliwiajacego uzyskanie dokumentow potwierdzajacych nabycie umiejetnosci kwalifikacji lub uprawnien zawodowych.pdf (433.98kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 9 oferta realizatora dzialan w zakresie okreslenia potrzeb pracodawcy dotyczacych ksztalcenia ustawicznego finansowanego z kfs (.docx 15.43kB) 2017-07-19 15.43kB Plik: zalacznik nr 9 oferta realizatora dzialan w zakresie okreslenia potrzeb pracodawcy dotyczacych ksztalcenia ustawicznego finansowanego z kfs.docx (15.43kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 9 oferta realizatora dzialan w zakresie okreslenia potrzeb pracodawcy dotyczacych ksztalcenia ustawicznego finansowanego z kfs (.pdf 547.25kB) 2017-07-19 547.25kB Plik: zalacznik nr 9 oferta realizatora dzialan w zakresie okreslenia potrzeb pracodawcy dotyczacych ksztalcenia ustawicznego finansowanego z kfs.pdf (547.25kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 10 oferta realizatora badan lekarskich i lub psychologicznych (.docx 15.21kB) 2017-07-19 15.21kB Plik: zalacznik nr 10 oferta realizatora badan lekarskich i lub psychologicznych.docx (15.21kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 10 oferta realizatora badan lekarskich i lub psychologicznych (.pdf 339.62kB) 2017-07-19 339.62kB Plik: zalacznik nr 10 oferta realizatora badan lekarskich i lub psychologicznych.pdf (339.62kB)POBIERZ
Dokument docx zalacznik nr 11 oswiadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy spolecznej (.docx 123.55kB) 2017-07-19 123.55kB Plik: zalacznik nr 11 oswiadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy spolecznej.docx (123.55kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 11 oswiadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy spolecznej (.pdf 358.65kB) 2017-07-19 358.65kB Plik: zalacznik nr 11 oswiadczenie wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy spolecznej.pdf (358.65kB)POBIERZ
Dokument zalacznik nr 12 oswiadczenie wnioskodawcy dot priorytetu III (.doc 142kB) 2017-07-19 142kB Plik: zalacznik nr 12 oswiadczenie wnioskodawcy dot priorytetu III.doc (142kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 12 oswiadczenie wnioskodawcy dot priorytetu III (.pdf 381.05kB) 2017-07-19 381.05kB Plik: zalacznik nr 12 oswiadczenie wnioskodawcy dot priorytetu III.pdf (381.05kB)POBIERZ
Dokument zalacznik nr 14 oswiadczenie pracownika (.doc 134kB) 2017-07-19 134kB Plik: zalacznik nr 14 oswiadczenie pracownika.doc (134kB)POBIERZ
Dokument PDF zalacznik nr 14 oswiadczenie pracownika (.pdf 359.76kB) 2017-07-19 359.76kB Plik: zalacznik nr 14 oswiadczenie pracownika.pdf (359.76kB)POBIERZ
Dokument PDF barometr zawodów 2017 miasto katowice (.pdf 378.96kB) 2017-07-19 378.96kB Plik: barometr zawodów 2017 miasto katowice.pdf (378.96kB)POBIERZ
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS (.pdf 524.37kB) 2017-07-19 524.37kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS.pdf (524.37kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/343/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego