Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

dla osób długotrwale bezrobotnych

 

 

Termin naboru wniosków – od 19 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Termin realizacji Programu do 31 grudnia 2017r.

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową 5 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony II profil pomocy.

 

Osobą długotrwale bezrobotną jest bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Powiatowy Urząd Pracy zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Niewywiązanie się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Refundacja przyznawana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w ramach Programu.

Aktualność dodana przez: inf (2017-06-19 12:09:26) , zredagowana przez: inf (2017-06-19 12:17:08)
Data wydarzenia : 2017-06-19
Data publikacji : 2017-06-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/340/nabor-wnioskow-o-organizowanie-prac-interwencyjnych-dla-osob-dlugotrwale-bezrobotnych