Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

dla osób długotrwale bezrobotnych

 

 

 

Termin naboru wniosków – od 19 czerwca 2017r. do 21 lipca 2017r.

Termin naboru wniosków: Nabór wniosków wstrzymany w dniu 17.07.2017 r.

Termin realizacji Programu do 31 grudnia 2017r.

 

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową 10 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony II profil pomocy.

 

Osobą długotrwale bezrobotną jest bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Organizator zobowiązany jest do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

 • zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,

 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 • szkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,

 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,

 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informowania Urzędu o przypadkach nie podjęcia lub przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu, wydania bezrobotnemu opinii, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,

 • niepowierzania w okresie odbywania stażu bezrobotnej w ciąży czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,

 • przedkładania do Urzędu oryginałów list obecności bezrobotnego odbywającego staż nie później niż do 5- go dnia po zakończeniu każdego miesiąca stażu.

   

  Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

  W okresie odbywania stażu u organizatora osoba bezrobotna w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia, na podstawie którego urząd wypłaci stypendium. Nieprzedstawienie odpowiednio zaświadczenia lekarskiego albo wydruku zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

   

  Urząd pracy na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,

 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

  Okoliczności wskazujące na naruszenie podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy winny być wykazane dokumentem lub oświadczeniem świadków.

   

  Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Urząd może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej jednakże z pominięciem pory nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasy pracy.

  Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

   

  W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w ramach Programu.

Aktualność dodana przez: inf (2017-06-19 12:03:47) , zredagowana przez: Jakub Solata (2017-07-17 10:10:50)
Data wydarzenia : 2017-06-19
Data publikacji : 2017-06-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/339/nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-dla-osob-dlugotrwale-bezrobotnych