Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 15.02.2017r. do dnia 17.02.2017r.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

 

Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do:

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,

  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,

  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

 

Urząd przeprowadza kontrolę utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia przed skierowaniem osoby bezrobotnej i dokonaniem wypłaty refundacji.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację oraz nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, a także w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Wnioskodawca dokonuje zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

  • naruszenia innych warunków umowy.

 

W przypadku nie zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy lub nie utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Aktualność dodana przez: inf (2017-01-26 11:40:35) , zredagowana przez: Monika Mielcarz (2017-01-26 13:34:30)
Data wydarzenia : 2017-02-15
Data publikacji : 2017-01-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/322/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy