Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW W TRYBIE ART. 150F USTAWY

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w trybie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 02.01.2017r. do wyczerpania limitu środków, nie później niż

                                                do dnia 31.07.2017r.

 

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WSTRZYMANY Z DNIEM 27.03.2017r.

 

Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy utrzymania zatrudnienia po upływie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Zgodnie z art. 150f ustawy refundacja nie może przekroczyć zarówno maksymalnej wysokości określonej w w/w przepisie, jak i stanowić 100% kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

W przypadku proponowanego minimalnego wynagrodzenia brutto 2.000,00 zł refundacja dokonywana będzie w kwocie 1.950,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2016-12-28 10:26:18) , zredagowana przez: Monika Mielcarz (2017-03-22 12:27:02)
Data wydarzenia : 2017-01-02
Data publikacji : 2016-12-28

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/310/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-refundacje-kosztow-w-trybie-art-150f-ustawy