Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Adepci Śląskiego Rzemiosła"

Logo: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Adepci Śląskiego Rzemiosła”.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.04.2018 roku.

 

Wartość projektu: 927 020,00 zł, w tym dofinansowanie UE 781 292,46 zł.

 

CEL PROJEKTU:

 

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 osób młodych do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z woj. śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.

 

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia tytułu czeladnika, który jest wysoko ceniony wśród mśp, a dzięki jego uwierzytelnieniu przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany w całej UE.

 

DLA KOGO?

 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET,

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 1. nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo),
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 3. nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

CO?

 1. Doradztwo zawodowe:

Badanie i analiza poziomu motywacji, predyspozycji zawodowych, weryfikacja stopnia ryzyka nieosiągnięcia przez uczestnika pełnej ścieżki szkoleniowej. Objęcie 50 uczestników/czek Indywidualnym Planem Działania, opracowanie ofert zawodowych, dokonanie analizy SWOT, dokonanie analizy możliwości i wyboru sposobu rozwiązania problemu zawodowego. Udzielaniu porad indywidualnych/grupowych - wsparcie motywacyjne w zaplanowanych działaniach oraz w podjęciu zatrudnienia.

 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 3. Nauka zawodu u pracodawcy w ilości 1008 godz.
 4. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych - egzaminy czeladnicze .

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:

 1. materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu, narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 2. stypendia szkoleniowe,
 3. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania - uczestnika,
 4. badania lekarskie,
 5. ubezpieczenie NNW.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

 

Kontakt:

Monika Dudek, tel. 32 2596261,

email projekty@ir.katowice.pl

 

 

logo: izba rzemieślnicza

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2016-09-30 13:24:03)
Data wydarzenia : 2016-09-30
Data publikacji : 2016-09-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/299/-adepci-slaskiego-rzemiosla-