Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zwrot kosztów przejazdu

Urząd może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub odbywania szkolenia.

Urząd może dokonywać zwrotu osobie bezrobotnej kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Urząd może dokonywać zwrotu osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba uprawniona została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Urząd może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


O zwrot kosztów przejazdu może wnioskować osoba uprawniona, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową /… oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych/, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie w całości lub części, poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, lub osobę, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: inf (2014-06-18 11:26:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/66