Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zezwolenie na pracę sezonową

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

 

 

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

    1      cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;

    2      wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

    3      podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który

    1      jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;

    2      w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

    3      przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Opłaty

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową opłata

wynosi 30 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek:

 

UWAGA !

 

Od dnia 8 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ul. Pośpiecha 14

40-852 Katowice

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000

 

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

1.    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
2.    tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.

Tryb postępowania

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

    1      wejdź na stronę www.praca.gov.pl

    2      wybierz „zatrudnienie cudzoziemców”

    3      wybierz „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową”

    4      z dostępnej listy urzędów wybierz Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

    5      przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij.

Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

UWAGA! Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

 

1)         ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2)         kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3)         kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)         dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;

5)         dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

6)         informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

7)         dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

8)         dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

9)         dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

10)     dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.

11)     oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Obowiązki pracodawcy

przedstawienie w urzędzie dowodu wjazdu cudzoziemca i informacji o adresie zakwaterowania;

przekazanie jednego egzemplarza zezwolenia cudzoziemcowi;

zawarcie umowy pisemnej zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu, przedstawienia jej         tłumaczenia na język zrozumiałym dla cudzoziemca ;

jeżeli podmiot zapewnia zakwaterowanie zawarcia odrębnej umowy dot. warunków zakwaterowania (art. 88w);

sprawdzenie dokumentu pobytowego cudzoziemca, zrobienie kopii i przechowywanie jej przez czas  wykonywania pracy;

zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia, jeśli jest to wymagane, jak w przypadku pracowników polskich, przestrzegania praw pracowniczych.

 

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy z pisemnym upoważnieniem.

Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

            w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;

            w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Katowicach.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego; 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca przebywającego poza granicami RP (procedura dwuetapowa)

I

            Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

            Sprawdzenie wniosku

            Wpis wniosku do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej

lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej)

            Wydanie zaświadczenia o wpisie

 II

            Uzyskanie przez cudzoziemca wizy oraz wjazd na teren RP

            Złożenie przez pracodawcę oświadczenia o wjeździe cudzoziemca wraz z kopią paszportu oraz informacją o adresie zakwaterowania cudzoziemca

            Wydanie zezwolenia na pracę sezonową na terytorium RP (w formie decyzji administracyjnej)

    dla cudzoziemca przebywającego w Polsce (procedura jednoetapowa)

            Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

            Sprawdzenie wniosku

            Wydanie zezwolenia na pracę sezonową (w formie decyzji administracyjnej)

 

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakichś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji odmownej ws. pracy sezonowej odbywa się osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 8:00-14:00 (wysoki parter strona lewa) 

Dodatkowe informacje

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

    1      powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

    2      nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    1      cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;

    2      cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe, niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

    3      cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

 Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli

    1      nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

    2      nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

    3      podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej

    4      cudzoziemcowi (obywatelowi Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

  Podstawy prawne procedury

            Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.).

            Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).

            Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

            Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).

            Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).

            Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).

            Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

Strona dodana przez: Jakub Solata (2018-01-10 12:31:31)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2018-10-03 09:10:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.67kB) 2018-10-03 30.67kB Plik: 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (30.67kB)POBIERZ
Dokument PDF 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 573.71kB) 2018-10-03 573.71kB Plik: 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (573.71kB)POBIERZ
Dokument docx 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.7kB) 2018-10-03 30.7kB Plik: 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.docx (30.7kB)POBIERZ
Dokument PDF 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 559.07kB) 2018-10-03 559.07kB Plik: 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.pdf (559.07kB)POBIERZ
Dokument docx 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 35.79kB) 2018-10-03 35.79kB Plik: 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (35.79kB)POBIERZ
Dokument PDF 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 566.79kB) 2018-10-03 566.79kB Plik: 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (566.79kB)POBIERZ
Dokument docx 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 31.74kB) 2018-10-03 31.74kB Plik: 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (31.74kB)POBIERZ
Dokument PDF 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 566.78kB) 2018-10-03 566.78kB Plik: 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (566.78kB)POBIERZ
Dokument docx 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.docx 19.69kB) 2018-10-03 19.69kB Plik: 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (19.69kB)POBIERZ
Dokument PDF 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.pdf 416.21kB) 2018-10-03 416.21kB Plik: 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (416.21kB)POBIERZ
Dokument docx 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.docx 22.75kB) 2018-10-03 22.75kB Plik: 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.docx (22.75kB)POBIERZ
Dokument PDF 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.pdf 458.76kB) 2018-10-03 458.76kB Plik: 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.pdf (458.76kB)POBIERZ
Dokument Krajowa oferta pracy (.doc 70kB) 2018-10-03 70kB Plik: Krajowa oferta pracy.doc (70kB)POBIERZ
Dokument PDF Krajowa oferta pracy (.pdf 320.74kB) 2018-10-03 320.74kB Plik: Krajowa oferta pracy.pdf (320.74kB)POBIERZ
Dokument odt Wniosek o wydanie informacji starosty (.odt 13.17kB) 2018-10-03 13.17kB Plik: Wniosek o wydanie informacji starosty.odt (13.17kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zezwolenie-na-prace-sezonowa/370