Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy

NOWE PROCEDURY DOTYCZCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.01.2018 r.

 

REJESTRACJA OSWIADCZEŃ

 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.           

Podmiot zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyćstosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl

2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”

3. wybierz "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom"

4. z dostępnej listy urzędów wybierz POWIATOWY  URZĄD PRACY W KATOWICACH

5. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go, dołącz załączniki (lista załączników poniżej) i wyślij

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

  1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
  2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
  3. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy.
  4. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. Pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wpłaty należy dokonać na konto:

 

UWAGA !

 

Od dnia 8 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ul. Pośpiecha 14

40-852 Katowice

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000

 

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

1.    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
2.    tytuł dokonanej wpłaty (oświadczenie o powierzeniu pracy – z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w oświadczeniu.

Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.

Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.

 

Zarejestrowane oświadczenia  odbiera się osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 12:00-14:00 (wysoki parter strona lewa)

 

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia, może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie .Odebrane oświadczenie należy przekazać cudzoziemcowi.

Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, na warunkach zgodnych z treścią oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie (elektronicznie na adres cudzoziemcypotwierdzenia@pup.katowice.pl) powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

    1       podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

    2      niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez  cudzoziemca podlega karze grzywny.

Urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak, niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

    1      nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

    2      nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

    3      podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

    4      cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez agencje pracy tymczasowej do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

 Podstawy prawne:

    1      Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.).

    2      Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769).

    3      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .

    4      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345).

    5      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349).

    6      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz. 2348).

    7      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350).

 

 

W związku z wieloma zapytaniami, dotyczącymi wyliczania okresów powierzenia pracy cudzoziemca, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że sprawdza okresy powierzenia wykonywania pracy w Aplikacji Centralnej:

  • w przypadku gdy pracodawca złożył, celem wpisu do ewidencji oświadczeń, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • w przypadku gdy cudzoziemiec zgłosi się do tutejszego urzędu wraz z dokumentem tożsamości
  • w przypadku gdy pracodawca posiada upoważnienie od cudzoziemca do przetwarzania danych osobowych, w celu zweryfikowania okresów powierzenia pracy, wraz z kopią pierwszej strony paszportu z danymi osobowymi

 

Informujemy, że na podstawie art 88z ust 6 pkt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dokonuje weryfikacji dopełniania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych przez podmioty składające oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

W przypadku posiadania przez podmioty zaległości w zakresie w/w opłat – starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-10 09:41:17)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-armenii-bialorusi-republiki-gruzji-republiki-moldowy-rosji-i-ukrainy/116