Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2018 r.:

podstawowy(100%) - w okresie pierwszych 90 dni -

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

847,80
665,70

obniżony (80%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

678,30
532,60

podwyższony (120%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów  (po waloryzacji 680,00 zł )

1017,40

798,90

 

 

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

1017,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

1017,40

stażu - 120 % zasiłku

1017,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

847,80

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

169,60

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

493,00

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

423,90

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

423,90

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,30/godz.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (847,80 + 152,60)

1040,00

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.100,00,00 + 378,00*)
Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

2.478,00

2. robót publicznych

refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 2.290,10 + 412,22*))

2.702,32

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.580,20 + 824,44*))

5.404,64

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

6.300,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,98/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.481,20

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.481,20

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.481,20

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.481,20

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.959,88

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 01.01.2019r.)

2.250,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2018 r. (obowiązuje od 1.06.2018r.)

4.580,20

3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne(od 1.01.2008 r)

9,00%
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-01-02 14:30:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienie%C5%BCnych/60