Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2019 r.:

podstawowy(100%) - w okresie pierwszych 90 dni -

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

861,40
676,40

obniżony (80%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

689,20
541,20

podwyższony (120%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów  (po waloryzacji 680,00 zł )

1033,70

811,70

 

 

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

1033,70

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

1033,70

stażu - 120 % zasiłku

1033,70

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

861,40

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

172,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

500,90

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

430,70

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

430,70

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,50/godz.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (861,40 + 155,10)

1.016,50

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.250,00 + 405,00*)
Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

2.655,00

2. robót publicznych

refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 2.475,47 + 445,58*))

2.921,05

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.950,94 + 891,17*))

5.842,11

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

6.750,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 5,10/godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

29.705,64

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

29.705,64

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

29.705,64

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

29.705,64

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

19.803,76

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 01.01.2019r.)

2.250,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2019 r. (obowiązuje od 1.06.2019r.)

4.950,94

3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 01.01.2019r.)

2,30%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006r.)

0,10%

5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne(od 1.01.2008r.)

9,00%

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-06-04 13:55:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienie%C5%BCnych/60