Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/32

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy :

 

1.nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2. nie stawił się w w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3. nie podjął przygotowania zawodowego albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;

4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy- pozbawienie statusu poszukującego następuje od dnia złożenia wniosku;

5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa;

6. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt. 1-3, następuje na okres 120 dni odpowiednio:

- po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;

- od dnia niestawiennictwa;

- od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w punkcie 3.

7. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt. 5, następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie.