Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowany traci status bezrobotnego gdy:

 

1. nie spełnia warunków określonych w zakładce „ przyznanie statusu bezrobotnego

2. otrzymał pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;

3. otrzymał jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

4.rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

5. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

6.odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja- pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt. 5;

7. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawiennictwa odpowiednio na okres: 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i kolejnego niestawiennictwa,

8. nie powiadomił w terminie 14 dni o zmianie miejsca zamieszkania urząd pracy, w którym jest zarejestrowany i nie stawił się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w tym terminie (dotyczy zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy);

9. z własnej winy przerwał szkolenie,staż, realizację indywidualnego planu działania, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie-pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5;

10. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;

11. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywa w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych-pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

12. nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA;

13. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

14. z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje na okres wskazany w pkt. 5;

15. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Adam Adamczyk (2019-06-15 11:46:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/31