Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia

Szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz innych kwalifikacji, zwiększających ich szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Szkolenie może odbywać się w trybie:

  • indywidualnym – na wniosek osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.

  • grupowym – na podstawie analizy potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane są według planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

 

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Finansowanie kosztów szkolenia w trybie indywidualnym na wniosek osoby uprawnionej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie zawartej umowy między urzędem pracy a ośrodkiem szkoleniowym.


Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez urząd, przysługuje stypendium.

Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 

Źródłem finansowania szkoleń jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Jordan Barański (2012-09-20 13:45:20)
Zredagowana przez: Jordan Barański (2012-09-21 08:38:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/szkolenia/299