Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia w trybie grupowym

SZKOLENIA W TRYBIE GRUPOWYM

 

 

 

Urząd pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku  kwalifikacji zawodowych;

 2. konieczności  zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Na szkolenie urząd może skierować osobę poszukującą pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osobę, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu  prywatyzacji;

 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

 4. uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy   społecznej;

 5. jest  żołnierzem rezerwy;

 6. pobiera rentę szkoleniową;

 7. pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;

 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną  pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 

Na szkolenie urząd może skierować również pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.

W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Urząd finansuje koszty szkolenia organizowanego w trybie grupowym osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, skierowanych na szkolenie organizowane na podstawie planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Plan szkoleń opracowany zostaje na okres jednego roku kalendarzowego na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

Warunkiem skierowania osoby uprawnionej na szkolenie grupowe jest:

 1. złożenie  druku „Zgłoszenia na szkolenie w trybie grupowym”;

 2. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii doradcy  zawodowego w zakresie predyspozycji do wykonywania zawodu, który  osoba uzyska w wyniku szkolenia oraz zasadności sfinansowania  kosztów szkolenia;

 3. uzyskanie opinii pośrednika pracy w zakresie zasadności skierowania na szkolenie;

 4. pozytywne zaopiniowanie wniosku przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego.

 

Zakwalifikowanie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego osoby uprawnionej do udziału w szkoleniu organizowanym w trybie grupowym następuje przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. poziom  i kierunek wykształcenia;

 2. wymagania  stawiane uczestnikom szkolenia;

 3. doświadczenie  zawodowe;

 4. udział  w szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy;

 5. okres pozostawania w ewidencji osób zarejestrowanych;

 6. opinia doradcy zawodowego i pośrednika pracy;

 7. kolejność zgłoszeń.

 

W odniesieniu do szkoleń, których warunki i zasady organizacji określone są w przepisach odrębnych skierowanie na szkolenie zostaje poprzedzone wydaniem skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne, finansowane przez urząd.

 

Sfinansowanie kosztów szkolenia w trybie grupowym następuje na podstawie zawartej umowy między urzędem pracy a ośrodkiem szkoleniowym.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez urząd, przysługuje stypendium.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Osobie poszukującej pracy i pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez urząd nie przysługuje stypendium.

W okresie odbywania szkolenia osoba zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe, systematycznego realizowania programu szkolenia, przestrzegania regulaminu obowiązującego w instytucji szkoleniowej oraz ukończenia szkolenia w terminie wskazanym w programie szkolenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność na obowiązującym druku ZUS ZLA.

W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest do zawiadomienia urzędu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia na obowiązującym druku ZUS ZLA oraz dostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA.

W przypadku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od dnia odmowy na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;

 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

W przypadku nie podjęcia szkolenia po skierowaniu urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany jak powyżej.

 

W przypadku przerwania z własnej winy szkolenia urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od dnia przerwania na okres wskazany jak powyżej oraz zobowiązuje do zwrotu kosztów szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

W przypadku złożenia wniosku o rezygnację ze szkolenia urząd pozbawia statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa.

 

W przypadku nie podjęcia szkolenia po skierowaniu urząd pozbawia statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa.

 

W przypadku przerwania z własnej winy szkolenia urząd pozbawia statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa oraz zobowiązuje do zwrotu kosztów szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

W przypadku nie ukończenia szkolenia z własnej winy urząd zobowiązuje osobę bezrobotną oraz poszukującego pracy do zwrotu kosztów szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nie ukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Kosztem szkolenia jest:

 1. uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;

 2. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku  osób skierowanych na szkolenie, które nie posiadają prawa do stypendium lub osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy;

 3. koszt  przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, także koszt zakwaterowania  i wyżywienia;

 4. koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;

 5. koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 19:00:00)
Zredagowana przez: Monika Mielcarz (2014-09-17 10:42:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/szkolenia-w-trybie-grupowym/231