Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Istnieje możliwość szkolenia (na zasadach określonych w art.40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U.  Nr 99, poz. 1001, tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r., Dz.U. Nr 69, poz. 415,
osoby poszukującej pracy, która:

 1)  jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 2)  jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 3)  otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 4)   uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 5)  jest żołnierzem rezerwy,

 6)  pobiera rentę szkoleniową,

 7)  pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

 8)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

 

W stosunku do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

Strona dodana przez: Iwona Gadomska-Dysy (2013-01-25 11:35:45)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2014-09-25 12:01:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/310