Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/35

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI:

 

Jeżeli po ustanym stosunku pracy, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania innej pracy zarobkowej osoba pobierała zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, konieczne jest przedstawienie:

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 

w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, wymagane jest zaświadczenie wydane przez ZUS, jak dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą (dokument konieczny do rejestracji).

 

W przypadku, gdy pobierana była renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna lub renta rodzina wymaga się:

 

W przypadku osób powracających po pracy wykonywanej za granicą (kraje Unii Europejskiej):

 

 

Bezrobotni zwolnieni z zakładów karnych, aresztów śledczych celem dokonania rejestracji przedstawiają:

 

Jeżeli w trakcie pozbawienia wolności osoba pracowała:

 

Ważne! Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych powinny dokonać rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia.

 

 

UWAGA! DOTYCZY BEZROBOTNYCH UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

 

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie powinien dokonać rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie celem zachowania prawa do kontynuacji zasiłku dla bezrobotnych.