Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Urząd na wniosek osoby bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, może po udokumentowaniu poniesionych kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną.

 

Refundacja kosztów opieki następuje do wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty lub na osobę zależną.

 

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną może wnioskować osoba uprawniona na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która spełnia następujące warunki:

  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

  • na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy odbywa staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie;

  • osiągnęła z tytułu podjęcia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia miesięcznie przychód w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki przysługuje przez faktyczny okres trwania umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy lub na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia.

 

Osobie, która z własnej winy przerwie zatrudnienie u pracodawcy, wykonywanie innej pracy zarobkowej, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie nie przysługuje refundacja kosztów opieki począwszy od miesiąca, w którym przerwała udział we wskazanej formie pomocy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: inf (2014-08-13 12:28:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/65