Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/28

Przyznanie statusu bezrobotnego

Osobą bezrobotną (o statusie bezrobotnego) może być osoba, która:

1. Nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz urnowy o pracę nakładczą.

2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej.

3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

- w połowie wymiaru czasu pracy -w przypadku osoby niepełnosprawnej.

4. Nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępowania do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub szkół wyższych w systemie niestacjonarnym.

5. Ukończyła 18 lat.

6. Nie osiągnęła wieku: w przypadku kobiet - 60 lat, w przypadku mężczyzn  - 65 lat.

7. Nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w w przepisach o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9.Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

10. Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

11.Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

12. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z tych działów, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

13.Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, albo po złożeniu wniosku o wpis:

- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

14. Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

15. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym

w systemie dozoru elektronicznego.

16. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych..

17. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania.

18. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

19. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie jest zameldowana - w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.