Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Urząd organizuje, inicjuje oraz finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawieranej między urzędem a pracodawcą lub pomiędzy urzędem, pracodawcą a instytucją szkoleniową.

 

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium wynoszące miesięcznie 120% kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego wynosi minimum 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 

Pracodawcy, z którym urząd zawarł umowę przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji. Ponadto urząd refunduje pracodawcy wydatki poniesione na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą i posiłki niezbędne uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych, w kwocie nie większej niż 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc.

 

Źródłem finansowania przygotowania zawodowego dorosłych jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Jordan Barański (2012-09-20 13:47:21)
Zredagowana przez: Jordan Barański (2012-09-21 08:37:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/302