Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/44

Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

 

1. Korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,

2. Korzystania z poradnictwa zawodowego.

 

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba poszukująca pracy może:

 

1. zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

2. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

3.uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

4. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy).