Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

W aspekcie współpracy z urzędem - zgodnie z art. 36 pkt 5 a,b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 , /Dz U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm. ), pracodawca ma prawo :

- zgłosić ofertę pracy do jednego, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

- zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

- zgłosić zamiar przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez urząd kandydatami, w siedzibie urzędu w określonym dniu w sali pracodawców / giełda pracy /.

- zgłosić zamiar udziału w organizowanych corocznie Targach Pracy, będących formą bezpośredniego kontaktu zaproszonych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy.

- skorzystania z aktywnych form wsparcia dla pracodawców - informacje dostępne w zakładce Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

W aspekcie współpracy z urzędem - zgodnie z art. 36 pkt 5 a,b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 , /Dz U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm. ), w przypadku składania ofert pracy :

- zgłoszenie oferty pracy zgodnej z zasadami równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy nie zawierającej dyskryminujących elementów w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną

- zgłoszenie braku aktualności oferty pracy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej na zgłoszonym wcześniej wolnym miejscu pracy

- poinformowanie nowozatrudnionego pracownika o niezwłocznym zgłoszeniu faktu podjęcia pracy do właściwego urzędu pracy, jeżeli oświadcza, że figuruje w ewidencji urzędu pracy.

- wypełnianie w sposób prawidłowy i kompletny druków stosowanych przez urząd / np. druk krajowej oferty pracy, skierowanie do pracy /.

- powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, w szczególności, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dot. naruszenia przepisów praca pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2014-09-17 10:15:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/prawa-i-obowiazki-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/81