Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne)

 

Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne), której celem jest ułatwianie praktycznej realizacji swobody przepływu pracowników i wspieranie mobilności na poziomie międzynarodowym.

Do głównych działań sieci EURES należy: udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pracodawcom w znalezieniu pracowników oraz organizowanie kontaktów bezrobotnych, poszukujących pracy z pracodawcami.

W ramach sieci EURES dostępne są informacje i oferty pracy z wszystkich krajów UE/EOG. Usługi EURES są bezpłatne

Na stronie internetowej sieci EURES w Polsce www.eures.praca.gov.pl znajduje się:

 • baza ofert pracy za granicą pochodząca od pracodawców, którzy prosili o ich dodatkowe powszechnienie w Polsce

 • informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EOG i Szwajcarii w języku polskim

 • kalendarz wydarzeń organizowanych w ramach sieci EURES: targi pracy, warsztaty, seminaria

 • dane kontaktowe do asystentów i doradców EURES


 1. W nowym wzorze formularza oświadczenia wprowadzono element deklaracji oświadczeniodawcy dot. prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo braku tychże.
 2. Pracodawcy składający powyższe oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej zobowiązani są do przedstawienia dokumentów umożliwiających weryfikację złożonej deklaracji: - wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - dokument potwierdzający tożsamość osoby, w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej
 3. Pracodawca przy składaniu oświadczenia zapoznaje się z treścią i podpisuje pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz o konsekwencjach wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi.
 4. Oświadczenia powinny być wypełniane czytelnie pismem drukowanym, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.

  Elektroniczna wersja zmodyfikowanego wzoru oświadczenia oraz elektroniczna wersja druku pouczenia dostępne są poniżej. Prosimy o pobieranie w/w dokumentów z naszej strony w taki sposób , aby stworzyć formularz dwustronny - z oświadczeniem na jednej, a pouczeniem na drugiej stronie. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem należy składać w dwóch egzemplarzach / oryginał + kserokopia /.


  Informujemy, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji /IOM/, w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce „współfinansowany Z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

  Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej, poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie działań przyczyniających się do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów, zwłaszcza na rynku pracy.

  Pomoc może obejmować - w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby – zarówno doradztwo, jak i pomoc materialną lub rzeczową.

   

  W ramach projektu działa Infolinia dla Migrantów pod numerem telefonu : 22 4902044


 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2012-10-19 07:47:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog-(eures-w-tym-uslugi-transgraniczne)/49