Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/48

Pośrednictwo pracy krajowe

 
Zadania pośrednictwa pracy polegają na:

Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i ochotnicze hufce pracy.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

Informacje z zakresu pośrednictwa pracy można uzyskać osobiście w Dziale ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń - Wysoki Parter (strona prawa) lub telefonicznie 32 2599 503 wew. 449, 211, 212, 228, 218, 226, 225, 216, 213, 227, 221.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z poźn.zmianami) 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z póź. zm.)