Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne BSI2011

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

 

Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

 

Cele utworzenia KFS:

- zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki,

- wspomaganie przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych osób pracujących,

- poprawa pozycji firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy,

- podwyższenie wskaźnika uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.

 

Kto może korzystać ze środków KFS

O środki z KFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji swoich pracowników.

Pracodawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest:

- jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej,

- osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

UWAGA! Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumienia prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 

W 2016 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

Na jakie działania mogą być przeznaczone środki KFS

1)  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się (art. 69a, ust. 2, pkt 1 ustawy):

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

2)  na działania dodatkowe możliwe do finansowania przez KFS (art. 69a, ust. 2, pkt 2 do 5 ustawy) – tj.:

 1. określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
 2. badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
 3. promocję KFS,
 4. konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

UWAGA! Środami KFS’u przeznaczonymi na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą dysponować Powiatowe Urzędy Pracy. Środkami KFS’u przeznaczonymi na działania dodatkowe będą dysponować dodatkowo Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

O jaką wysokość środków z KFS na kształcenie ustawiczne może ubiegać się pracodawca?

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać środki KFS:

- w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

 

UWAGA! Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r) dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

Umowy z pracodawcami na podstawie złożonych wniosków o przyznanie środków z KFS Powiatowy Urząd Pracy zawierać będzie do wysokości przyznanego limitu pozostającego w jego dyspozycji.

 

Tryb ubiegania się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać:

- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany z pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

- podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

 

Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639)

 

 

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:

Dla Pracodawców i Przedsiębiorców” - Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców”;

 • na stronie BIP www pup.katowice.ibip.pl w zakładce:

Informacje” - „Druki wzorcowe do pobrania” ;

Sprawy” - „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.

 

 

 

Strona dodana przez: Jakub Solata (2014-09-30 21:10:44)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2016-01-12 10:11:08)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek KFS 2016-01-12 214.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek KFS 2016-01-12 212.56kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 2016-01-12 170.86kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 2016-01-12 126kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 2016-01-12 159.1kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 3 2016-01-12 127kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 3 2016-01-12 176.82kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 4 2016-01-12 84.6kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 5 2016-01-12 133kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 2016-01-12 183.2kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 6 2016-01-12 120kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 6 2016-01-12 152.2kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 10 2016-01-12 123kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 10 2016-01-12 162.74kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 13 2016-01-12 123.5kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 13 2016-01-12 155.66kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 14 2016-01-12 121.5kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 14 2016-01-12 154.57kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/335