Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

Urząd rozpatrując wniosek kieruje się następującymi kryteriami:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki - na podstawie analizy finansowej przedsięwzięcia;

  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;

  • kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;

  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;

  • wysokość środków własnych wnioskodawcy;

  • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji urząd zawiera umowę z wnioskodawcą, która określa w szczególności: katalog wydatków, wysokości przyznanej kwoty dofinansowania, formę zabezpieczenia środków oraz zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku nie wywiązania się z warunków prowadzenia działalności gospodarczej może stanowić umowa poręczenia (min. 2 poręczycieli), weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika oraz jedna ze wskazanych powyżej form zabezpieczenia. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby poręczycieli w zależności od osiąganego dochodu lub wynagrodzenia oraz kwoty przyznanego dofinansowania. Weryfikacja liczby poręczycieli następuje w trakcie negocjacji warunków umowy.

 

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki zawartej umowy.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania oraz udokumentowania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku poprzez przedstawienie oryginałów (do wglądu) i kserokopii składanych do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych.

 

W przypadku śmierci Wnioskodawcy w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia, w którym upływają 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu otrzymanych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia śmierci Wnioskodawcy do dnia, w którym upływają 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

 

Przyznane osobie niepełnosprawnej na podstawie zawartej umowy środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Źródłem finansowania jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Jordan Barański (2012-09-20 14:01:57)
Zredagowana przez: Ireneusz Kęsiak (2014-08-13 12:39:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/308