Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 Informacja - dotycząca rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 


2.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę D.U. 2017 poz. 2346

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców DZ. U. 2017 poz. 2347/

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca /Dz.U. 2018 poz. 1749/

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2349/

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2350/

 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. poz. 588/

 

Wzory nowych druków obowiązujacych od 1 stycznia 2018 r. znajdują się poniżej, w Pilikach do pobrania

 

UWAGA !

Od dnia 8 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:

 

Numer rachunku bankowego z tytułu dochodów dot. wpłat pracodawców  zamierzających  powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz  zamierzających powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń:
            

Nowy numer rachunku:

 

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000

 

Do każdego składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:


•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
•    tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy – z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.

1. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową – wpłata wynosi – 30 zł,

2. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń  – wpłata wynosi – 30 zł,

3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty – w wysokości – 30 zł.

 

 

W związku z wieloma zapytaniami, dotyczącymi wyliczania okresów powierzenia pracy cudzoziemca, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że sprawdza okresy powierzenia wykonywania pracy w Aplikacji Centralnej:

  • w przypadku gdy pracodawca złożył, celem wpisu do ewidencji oświadczeń, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • w przypadku gdy cudzoziemiec zgłosi się do tutejszego urzędu wraz z dokumentem tożsamości
  • w przypadku gdy pracodawca posiada upoważnienie od cudzoziemca do przetwarzania danych osobowych, w celu zweryfikowania okresów powierzenia pracy, wraz z kopią pierwszej strony paszportu z danymi osobowymi

 

Informujemy, że na podstawie art 88z ust 6 pkt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dokonuje weryfikacji dopełniania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych przez podmioty składające oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

W przypadku posiadania przez podmioty zaległości w zakresie w/w opłat – starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-05-27 10:25:50)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.67kB) 2018-10-03 30.67kB Plik: 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (30.67kB)POBIERZ
Dokument PDF 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 573.71kB) 2018-10-03 573.71kB Plik: 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (573.71kB)POBIERZ
Dokument docx 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.7kB) 2018-10-03 30.7kB Plik: 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.docx (30.7kB)POBIERZ
Dokument PDF 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 559.07kB) 2018-10-03 559.07kB Plik: 2 Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.pdf (559.07kB)POBIERZ
Dokument docx 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 35.79kB) 2018-10-03 35.79kB Plik: 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (35.79kB)POBIERZ
Dokument PDF 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 566.79kB) 2018-10-03 566.79kB Plik: 3 Wniosek podmiotu działajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (566.79kB)POBIERZ
Dokument docx 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 31.74kB) 2018-10-03 31.74kB Plik: 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.docx (31.74kB)POBIERZ
Dokument PDF 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 566.78kB) 2018-10-03 566.78kB Plik: 4 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (566.78kB)POBIERZ
Dokument docx 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.docx 19.69kB) 2018-10-03 19.69kB Plik: 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (19.69kB)POBIERZ
Dokument PDF 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.pdf 416.21kB) 2018-10-03 416.21kB Plik: 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (416.21kB)POBIERZ
Dokument docx 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.docx 22.75kB) 2018-10-03 22.75kB Plik: 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.docx (22.75kB)POBIERZ
Dokument PDF 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.pdf 458.76kB) 2018-10-03 458.76kB Plik: 6 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.pdf (458.76kB)POBIERZ
Dokument docx 7 Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust.5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.docx 22.24kB) 2018-10-03 22.24kB Plik: 7 Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust.5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.docx (22.24kB)POBIERZ
Dokument PDF 7 Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust.5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (.pdf 458.07kB) 2018-10-03 458.07kB Plik: 7 Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust.5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.pdf (458.07kB)POBIERZ
Dokument docx 8 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.docx 27.24kB) 2018-10-03 27.24kB Plik: 8 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (27.24kB)POBIERZ
Dokument PDF 8 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.pdf 493.83kB) 2018-10-03 493.83kB Plik: 8 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (493.83kB)POBIERZ
Dokument docx 9 Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 27.32kB) 2018-10-03 27.32kB Plik: 9 Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (27.32kB)POBIERZ
Dokument PDF 9 Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 328.79kB) 2018-10-03 328.79kB Plik: 9 Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (328.79kB)POBIERZ
Dokument Krajowa oferta pracy (.doc 70kB) 2018-10-03 70kB Plik: Krajowa oferta pracy.doc (70kB)POBIERZ
Dokument PDF Krajowa oferta pracy (.pdf 320.74kB) 2018-10-03 320.74kB Plik: Krajowa oferta pracy.pdf (320.74kB)POBIERZ
Dokument odt Wniosek o wydanie informacji starosty (.odt 13.17kB) 2018-10-03 13.17kB Plik: Wniosek o wydanie informacji starosty.odt (13.17kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/108