Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Statystyki graficzne BSI2011

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

POWIERZENIE PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA

W związku z uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców, opartej na przepisach w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało nowy wzór oświadczenia oraz wzór pouczenia prawnego obowiązujące od miesiąca maja 2015 r. dla podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Pracodawcy składający oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej zobowiązani są do przedstawienia dokumentów umożliwiających weryfikację złożonej deklaracji: - wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - dokument potwierdzający tożsamość osoby, w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej

Pracodawca przy składaniu oświadczenia zapoznaje się z treścią i podpisuje pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz o konsekwencjach wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi.

Oświadczenia powinny być wypełniane czytelnie pismem drukowanym, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.        

Oświadczenia przerabiane, poprawiane, niekompletnie wypełnione i skreślane nie będą rejestrowane.
Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy (nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca)


W związku z dużą liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach rejestruje oświadczenia w terminie do 30 dni od daty złożenia. Prosimy, składając oświadczenia, wziąć powyższą informację pod uwagę przy ustalaniu okresu powierzenia wykonywania pracy.


Rejestracji oświadczenia dokonuje i odbiera osobiście pracodawca.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może odebrać pełnomocnik pracodawcy: inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy; inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem;

ODBIÓR ZAREJESTROWANYCH OŚWIADCZEŃ DO GODZINY 15:00 !


Elektroniczna wersja zmodyfikowanego wzoru oświadczenia oraz elektroniczna wersja druku pouczenia dostępne są poniżej. Prosimy o pobieranie w/w dokumentów z naszej strony w taki sposób , aby stworzyć formularz dwustronny - z oświadczeniem na jednej, a pouczeniem na drugiej stronie. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem należy składać w dwóch egzemplarzach / oryginał + kserokopia /.

 

UWAGA! Zgodnie z wyjaśnieniami MPiPS z dnia 31.07.2015r. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić cudzoziemca urzędem pracy właściwym do rejestracji oświadczenia  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest urząd pracy właściwy dla miejsca pobytu stałego pracodawcy.


    ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmującej obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub  poszukujące pracy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.
Pracodawca składa wniosek o wydanie informacji starosty wraz z ofertą pracy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


PRZYDATNE LINKI

Państwowa Inspekcja Pracy - udziela bezpłatnych porad i informacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia. Adresy i telefony  można znaleźć na stronie internetowej http://www.pip.gov.pl
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce http://migrant.info.pl/; infolinia 22 490-20-44 - informacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Urząd do Spraw Cudzoziemców - podstawowe informacje na temat legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronie http://udsc.gov.pl/ oraz na stronie http://cudzoziemcy.gov.pl/
Wortal publicznych służb zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Monika Mielcarz (2016-12-05 14:19:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/108