Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

POWIERZENIE PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA

W związku z uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców, opartej na przepisach w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało nowy wzór oświadczenia oraz wzór pouczenia prawnego obowiązujące od miesiąca maja 2015 r. dla podmiotu zamierzającego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Pracodawcy składający oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej zobowiązani są do przedstawienia dokumentów umożliwiających weryfikację złożonej deklaracji: - wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być m.in zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - dokument potwierdzający tożsamość osoby, w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej

Pracodawca przy składaniu oświadczenia zapoznaje się z treścią i podpisuje pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz o konsekwencjach wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi.

Oświadczenia powinny być wypełniane czytelnie pismem drukowanym, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę jak i cudzoziemca.        

Oświadczenia przerabiane, poprawiane, niekompletnie wypełnione i skreślane nie będą rejestrowane.
Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy (nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca)

 

Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach  możliwa jest także elektroniczna rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
2. wybierz na stronie głównej „Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom”
3. z dostępnej listy urzędów wybierz Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
4. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go i wyślij.
W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).
Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Podczas rejestracji oświadczenia PUP weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku.
Zarejestrowane przez  PUP oświadczenia odbiera się osobiście w pokoju 9 (I Piętro)

 


W związku z dużą liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach rejestruje oświadczenia w terminie do 30 dni od daty złożenia. Prosimy, składając oświadczenia, wziąć powyższą informację pod uwagę przy ustalaniu okresu powierzenia wykonywania pracy.


Rejestracji oświadczenia dokonuje i odbiera osobiście pracodawca.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może odebrać pełnomocnik pracodawcy: inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy; inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem;

ODBIÓR ZAREJESTROWANYCH OŚWIADCZEŃ DO GODZINY 15:00 !


Elektroniczna wersja zmodyfikowanego wzoru oświadczenia oraz elektroniczna wersja druku pouczenia dostępne są poniżej. Prosimy o pobieranie w/w dokumentów z naszej strony w taki sposób , aby stworzyć formularz dwustronny - z oświadczeniem na jednej, a pouczeniem na drugiej stronie. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem należy składać w dwóch egzemplarzach / oryginał + kserokopia /.

 

UWAGA! Zgodnie z wyjaśnieniami MPiPS z dnia 31.07.2015r. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić cudzoziemca urzędem pracy właściwym do rejestracji oświadczenia  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest urząd pracy właściwy dla miejsca pobytu stałego pracodawcy.

 

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2017r., od dnia 1 września 2017r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018r. na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588)
    

 


    ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmującej obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub  poszukujące pracy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.
Pracodawca składa wniosek o wydanie informacji starosty wraz z ofertą pracy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


PRZYDATNE LINKI

Państwowa Inspekcja Pracy - udziela bezpłatnych porad i informacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia. Adresy i telefony  można znaleźć na stronie internetowej http://www.pip.gov.pl
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce http://migrant.info.pl/; infolinia 22 490-20-44 - informacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Urząd do Spraw Cudzoziemców - podstawowe informacje na temat legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronie http://udsc.gov.pl/ oraz na stronie http://cudzoziemcy.gov.pl/
Wortal publicznych służb zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2017-08-31 09:33:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/108