Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 Informacja - dotycząca rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 


2.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę D.U. 2017 poz. 2346

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców DZ. U. 2017 poz. 2347/

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Dz. U. 2017 poz. 2348/

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2349/

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2350/

 

Wzory nowych druków obowiązujacych od 1 stycznia 2018 r. znajdują się poniżej, w Pilikach do pobrania

 

UWAGA !

Od dnia 8 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:

 

Numer rachunku bankowego z tytułu dochodów dot. wpłat pracodawców  zamierzających  powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz  zamierzających powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń:
            

Nowy numer rachunku:

 

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000

 

Do każdego składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:


•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
•    tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy – z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.

1. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową – wpłata wynosi – 30 zł,

2. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń  – wpłata wynosi – 30 zł,

3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty – w wysokości – 30 zł.

 

 

Informujemy, że na podstawie art 88z ust 6 pkt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dokonuje weryfikacji dopełniania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych przez podmioty składające oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

W przypadku posiadania przez podmioty zaległości w zakresie w/w opłat – starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2018-02-23 10:51:15)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/108