Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w mieście Katowice (IV)

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy w mieście Katowice.

 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach  jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Osoby z kategorii NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie   lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: 

 • osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 
 • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • staż (dla 340 osób)
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 140 osób)

 

Działania zaplanowane w projekcie adresowane są w szczególności do osób:

 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych, w tym:
  • osób do 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;
  • osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
 • osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim)

 

Wartość projektu: 6 305 742,80 zł


Nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Strona dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 12:18:23)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-15 11:18:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-katowice-(iv)/374