Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w mieście Katowice (III)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach  (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie   lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowano czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu udzielane było: 

  • osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 
  • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

  • staż – 404 osoby
  • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 165 osób

 

Wartość projektu: 6 931 932,82 zł

Strona dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 12:21:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-katowice-(iii)/375