Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I)

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w Mieście Katowice (I)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach  (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie   lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowano czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu udzielane było: 

 • osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 
 • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu ze staży skorzystało 342 osoby.

Działania zaplanowane w projekcie adresowane były w szczególności do osób:

 • długotrwale bezrobotnych, w tym:
  • osób do 25 roku życia zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;
  • osób powyżej 25 roku życia – zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych;
 • z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim).

 Wartość projektu: 1 913 640,97 zł

Strona dodana przez: inf (2017-02-16 08:48:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-katowice-(i)/363