Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/-staż-szansa-na-prace-/277

"Staż szansą na pracę"

 

"Staż szansą na pracę"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

Wartość projektu: 1 324 178,27 zł

 

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, a zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa uczestników projektu. Cel został osiągnięty poprzez:

 

Forma wsparcia

W ramach projektu zorganizowano staż dla 213 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. W ramach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projektem objęto:

 

Osiągnięte rezultaty projektu
Wskaźnik efektywności zatrudnienia wśród osób, które zakończyły udział w projekcie w okresie do 6 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie, liczony na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 46,83%.