Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 534 262 328 169 4226 2359 567 349
w tym
osoby
poprzednio pracujące 488 239 313 161 3851 2095 567 349
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
45 27 26 19 263 169 169 108
dotychczas nie pracujące 46 23 15 8 375 264 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 9 12 6 80 46 9 5
Cudzoziemcy 1 - 1 - 16 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 119 56 58 32 1122 716 68 51
Bez doświadczenia zawodowego 81 39 31 17 636 427 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 23 - 18 - 665 - 19
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 443 226 215 113 3470 1981 360 226

W tym

Do 30 roku życia 165 83 94 55 825 611 74 55
Do 25 roku życia 79 31 29 18 335 235 11 6
długotrwale bezrobotne 132 71 73 40 2270 1312 4 4
Powyżej 50 roku życia 122 52 58 26 1364 525 225 120
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 3 3 10 6 314 194 9 8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 42 35 42 30 704 643 71 63
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 3 3 1 1 11 11 2 2
Niepełnosprawni 44 19 23 10 283 126 30 18
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4441 2464 - - 578 358
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 534 262 - - 113 59

z tego

po raz pierwszy 131 66 - - 37 21
po raz kolejny 403 196 - - 76 38

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 4 - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 3 2 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 749 367 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 328 169 - -

z tego

niesubsydiowanej 279 145 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 17 6 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 49 24 - -

z tego

prac interwencyjnych 4 3 - -
robót publicznych 4 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 25 11 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 5 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 3 2 - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 - - -
inne 6 3 - -
rozpoczęcie szkolenia 15 3 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 46 30 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 7 3 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 66 23 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 187 81 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 44 27 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 11 4 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 10 8 - -
innych 33 18 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4226 2359 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 808 494 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 874 644 346 251 1409 549 2342 1348
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 165 83 79 31 122 52 132 71
z tego po raz pierwszy 69 34 40 13 26 11 - -
po raz kolejny 96 49 39 18 96 41 132 71

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - 1 -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 1 - - - 3 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - - - 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 203 108 80 39 167 76 204 107

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 94 55 29 18 58 26 73 40

z tego

niesubsydiowanej 70 44 23 14 52 25 68 39
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1 4 1 3 2
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 24 11 6 4 6 1 5 1
z tego prac interwencyjnych - - - - 2 1 - -
robót publicznych 1 - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 3 - - 1 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 3 2 2 1 - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 3 2 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 1 - - -
inne 5 3 3 1 1 - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 6 - 3 - 2 - 3 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 17 12 8 5 11 5 16 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 4 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 21 12 12 4 10 2 18 6
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 52 23 26 11 40 15 50 27
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 - - 9 7 13 9
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 11 4 10 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 10 8 - -
innych 4 1 1 1 14 8 17 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 8 10 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 825 611 335 235 1364 525 2270 1312
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 305 224 155 108 232 98 276 187
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 44 27
zatrudnione przy robotach publicznych 47 10
odbywające szkolenie 11 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 182 124
w tym w ramach bonu stażowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 51 21
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 7 5
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 244 98
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 36 13
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 28 14

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 12 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 5
innych 8 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 252 97

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 54 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 31 14
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 41 25 85 47
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 71 41 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 71 41 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 19 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 4 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 1 14 3