Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 758 387 457 247 4789 2653 643 407
w tym
osoby
poprzednio pracujące 663 346 420 226 4354 2368 643 407
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
34 21 34 20 348 220 240 156
dotychczas nie pracujące 95 41 37 21 435 285 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 82 39 39 21 126 62 5 3
Cudzoziemcy 2 - 3 - 20 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 174 89 69 32 1284 815 80 59
Bez doświadczenia zawodowego 150 78 73 38 746 478 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 39 - 25 - 715 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 626 321 336 191 3954 2238 427 276

W tym

Do 30 roku życia 299 156 175 104 1000 699 76 48
Do 25 roku życia 145 72 64 39 433 297 14 8
długotrwale bezrobotne 181 99 115 65 2538 1436 6 6
Powyżej 50 roku życia 135 61 71 29 1514 630 269 158
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 6 3 12 6 400 247 10 9
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 64 51 57 45 785 706 90 79
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 5 4 2 2 12 11 1 1
Niepełnosprawni 53 21 19 8 295 132 29 17
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4994 2764 - - 692 452
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 758 387 - - 125 74

z tego

po raz pierwszy 185 95 - - 36 19
po raz kolejny 573 292 - - 89 55

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - - - - -
po stażu 49 31 - - 2 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 4 - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 963 498 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 457 247 - -

z tego

niesubsydiowanej 405 218 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 16 4 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 52 29 - -

z tego

prac interwencyjnych 8 6 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 26 14 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 14 8 - -
rozpoczęcie szkolenia 7 6 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 - -
rozpoczęcie stażu - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 39 23 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 199 70 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 23 - -
podjęcia nauki 4 2 - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 148 86 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 28 19 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 13 11 - -
innych 31 11 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4789 2653 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 989 588 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 996 703 433 302 1683 725 2709 1523
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 299 156 145 72 135 61 181 99
z tego po raz pierwszy 117 57 80 38 23 12 - -
po raz kolejny 182 99 65 34 112 49 181 99

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - 1 -
po stażu 41 25 16 12 2 1 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 1 1 - - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 288 155 136 68 304 156 352 186

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 175 104 64 39 71 29 115 65

z tego

niesubsydiowanej 144 87 53 34 65 25 108 62
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - 2 - 5 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 31 17 11 5 6 4 7 3
z tego prac interwencyjnych 2 1 2 1 3 3 - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 16 9 2 1 1 - 3 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 1 - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 11 6 6 2 2 1 3 1
rozpoczęcia szkolenia 2 2 - - - - 1 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 7 5 4 2 8 2 18 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 69 28 48 19 33 12 60 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 10 12 4 9 6 16 13
podjęcia nauki 4 2 4 2 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 148 86 114 64
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 1 1 10 6 11 6
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 13 11 - -
innych 8 3 3 1 12 4 17 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 5 9 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1000 699 433 297 1514 630 2538 1436
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 362 246 215 144 305 151 320 211
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 79 56
zatrudnione przy robotach publicznych 26 5
odbywające szkolenie 10 3
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1
odbywające staż 183 133
w tym w ramach bonu stażowego 7 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 50 22
w tym w ramach PAI 7 7
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 4 3
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 278 126
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 48 20
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 42 15

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 24 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 13 6
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 284 131

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 51 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 31 17
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 64 39 101 61
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 23 13 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 23 13 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 - 23 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 4 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 2 12 5