Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2019 Styczeń
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2019
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 664 324 240 122 3810 2137 522 316
w tym
osoby
poprzednio pracujące 609 296 228 115 3453 1890 521 315
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
33 20 9 5 177 122 98 64
dotychczas nie pracujące 55 28 12 7 357 247 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 25 14 7 107 65 6 4
Cudzoziemcy 2 2 - - 10 6 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 141 72 37 18 1071 693 63 44
Bez doświadczenia zawodowego 106 60 27 16 598 406 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 39 - 8 - 599 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 466 241 155 80 3077 1773 330 205

W tym

Do 30 roku życia 195 94 58 33 797 567 79 52
Do 25 roku życia 82 43 21 14 302 222 14 8
długotrwale bezrobotne 111 59 64 37 1937 1139 7 7
Powyżej 50 roku życia 130 64 52 17 1195 470 198 107
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 2 1 3 2 220 135 2 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 62 46 20 17 626 577 57 51
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 1 1 6 6 1 1
Niepełnosprawni 40 24 17 9 252 116 38 27
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3579 2021 - - 476 290
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 664 324 - - 150 88

z tego

po raz pierwszy 141 74 - - 42 22
po raz kolejny 523 250 - - 108 66

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 433 208 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 240 122 - -

z tego

niesubsydiowanej 234 118 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 9 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 6 4 - -

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 1 - -
inne 2 2 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 32 12 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 55 21 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 44 20 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 11 7 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 19 12 - -
innych 31 14 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3810 2137 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 713 451 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 704 529 268 208 1198 460 1973 1160
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 195 94 82 43 130 64 111 59
z tego po raz pierwszy 74 43 37 21 23 12 - -
po raz kolejny 121 51 45 22 107 52 111 59

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 94 51 40 24 133 54 147 80

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 58 33 21 14 52 17 64 37

z tego

niesubsydiowanej 56 31 20 13 51 16 61 34
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 2 2 1 1 1 1 3 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 1 1 1 1
inne 2 2 1 1 - - 2 2
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 9 2 7 2 7 4 8 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 14 8 7 4 15 2 20 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 3 3 13 7 25 14
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 11 7 10 6
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 19 12 - -
innych 5 3 2 1 15 5 20 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 5 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 797 567 302 222 1195 470 1937 1139
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 312 232 164 125 163 73 246 168
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 42 29
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż - -
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 12 7
w tym powyżej 60 roku życia 2 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 238 108
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 27 17
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 28 16

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 2
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 16 10
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 237 109

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 35 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 6 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 43 29
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 47 29 75 41
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 21 7 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 21 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 3 2 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 2 3 2
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 1 13 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 6 3 18 10