Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 765 400 484 226 5356 2899 759 468
w tym
osoby
poprzednio pracujące 702 376 456 214 4884 2590 759 468
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
102 71 27 17 382 250 272 183
dotychczas nie pracujące 63 24 28 12 472 309 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 46 22 17 10 107 68 7 7
Cudzoziemcy 4 - 1 1 19 4 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 181 84 85 40 1403 861 96 72
Bez doświadczenia zawodowego 125 54 69 28 795 496 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 50 - 21 - 739 - 20
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 661 333 361 158 4413 2431 502 314

W tym

Do 30 roku życia 238 123 153 69 1053 736 100 66
Do 25 roku życia 119 55 53 26 464 314 31 17
długotrwale bezrobotne 230 115 160 70 2855 1569 4 3
Powyżej 50 roku życia 189 94 111 39 1800 730 324 183
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 8 16 9 415 239 7 7
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 80 65 45 35 814 733 91 84
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 4 4 1 1 10 10 3 3
Niepełnosprawni 53 20 24 9 323 142 47 24
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5698 3038 - - 755 448
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 765 400 - - 181 123

z tego

po raz pierwszy 200 108 - - 85 55
po raz kolejny 565 292 - - 96 68

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 11 4 - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 12 9 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1107 539 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 484 226 - -

z tego

niesubsydiowanej 377 185 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 12 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 107 41 - -

z tego

prac interwencyjnych 18 13 - -
robót publicznych 37 7 - -
podjęcia działalności gospodarczej 34 12 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 4 3 - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 10 4 - -
rozpoczęcie szkolenia 10 4 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 77 51 - -
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 12 9 - -
w tym w ramach PAI 8 6 - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 12 7 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 94 48 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 286 112 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 55 37 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 7 5 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 23 14 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 11 11 - -
innych 36 15 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5356 2899 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1078 628 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1193 809 494 341 1863 743 3023 1643
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 238 123 119 55 189 94 230 115
z tego po raz pierwszy 87 42 58 28 59 35 - -
po raz kolejny 151 81 61 27 130 59 230 115

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 2 1 - - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 - 8 6 11 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 368 191 145 78 252 107 398 189

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 153 69 53 26 111 39 160 70

z tego

niesubsydiowanej 101 46 34 14 87 35 125 61
z tego podjęcie działalności gospodarczej 4 2 - - 1 - 4 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 52 23 19 12 24 4 35 9
z tego prac interwencyjnych 12 9 7 5 4 1 6 3
robót publicznych 8 2 3 1 16 1 23 4
podjęcia działalności gospodarczej 17 4 3 1 2 1 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 1 1 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 4 3 2 2 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 8 3 3 2 1 1 2 -
rozpoczęcia szkolenia 2 1 - - - - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 47 28 15 8 6 6 24 17
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 3 3 2 5 4 11 8
w tym w ramach PAI 3 2 2 1 5 4 8 6
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 3 1 - - 3 2 12 7
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 29 21 9 5 17 7 44 20
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 98 48 51 26 48 13 82 31
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 17 10 9 16 10 23 15
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 7 5 5 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 3 2 2 10 3 12 6
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 11 11 - -
innych 6 - 2 - 18 7 23 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 5 4 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1053 736 464 314 1800 730 2855 1569
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 385 258 221 142 352 167 382 238
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 87 60
zatrudnione przy robotach publicznych 69 11
odbywające szkolenie 11 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 215 139
w tym w ramach bonu stażowego 6 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 49 21
w tym w ramach PAI 5 5
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 11 9
w tym powyżej 60 roku życia 1 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 319 147
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 37 16
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 49 28

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 25 15
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 16 9
innych 7 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 307 135

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 63 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 2 -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 37 20
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 1 - 1 -
z własnej inicjatywy 50 31 86 54
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 86 53 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 86 53 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 5 1 20 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 6 3 10 3