Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 796 403 525 296 5970 3143 748 443
w tym
osoby
poprzednio pracujące 728 367 477 266 5403 2794 748 443
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
42 26 21 14 324 203 202 128
dotychczas nie pracujące 68 36 48 30 567 349 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 55 30 48 32 162 94 7 6
Cudzoziemcy 5 2 - - 21 7 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 176 100 95 53 1611 951 84 56
Bez doświadczenia zawodowego 144 65 100 56 928 548 3 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 52 - 32 - 771 - 23
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 697 382 403 221 4969 2671 492 291

W tym

Do 30 roku życia 285 161 207 120 1278 842 126 82
Do 25 roku życia 132 70 92 50 540 347 30 16
długotrwale bezrobotne 297 169 172 90 3281 1764 5 4
Powyżej 50 roku życia 151 68 78 35 1930 784 295 150
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 8 13 10 497 274 10 8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 84 74 50 40 847 754 90 81
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 2 - - 8 7 2 2
Niepełnosprawni 59 27 28 7 358 170 34 24
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6088 3211 - - 737 450
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 796 403 - - 134 69

z tego

po raz pierwszy 137 65 - - 38 18
po raz kolejny 659 338 - - 96 51

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 93 68 - - 4 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 2 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 914 471 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 525 296 - -

z tego

niesubsydiowanej 495 281 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 9 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 30 15 - -

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 4 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 3 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 13 7 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 3 2 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 25 12 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 50 20 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 201 76 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 23 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 11 9 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 20 8 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 13 7 - -
innych 34 18 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5970 3143 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1128 654 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1324 863 563 355 1956 789 3305 1758
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 285 161 132 70 151 68 297 169
z tego po raz pierwszy 86 44 52 23 15 5 - -
po raz kolejny 199 117 80 47 136 63 297 169

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 56 36 22 13 7 7 25 22
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 1 - - 1 1 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 4 1 3 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 318 172 142 70 177 73 321 163

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 207 120 92 50 78 35 172 90

z tego

niesubsydiowanej 186 110 82 46 76 34 169 88
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 1 3 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 21 10 10 4 2 1 3 2
z tego prac interwencyjnych 2 1 2 1 - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 2 - 2 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - - - 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 13 7 6 3 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 3 2 1 1 - - 2 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 4 2 - - 2 1 25 12
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 17 10 5 2 7 1 23 9
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 32 41 15 30 5 45 19
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 3 2 1 9 6 11 10
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 11 9 10 8
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 11 3 9 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 13 7 - -
innych 5 3 1 1 16 6 24 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 10 13 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1278 842 540 347 1930 784 3281 1764
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 464 302 263 167 322 140 418 253
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 65 39
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 184 122
w tym w ramach bonu stażowego 5 2
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 6 5
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 320 166
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 37 18
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 37 18

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 12 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 18 9
innych 7 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 320 166

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 58 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 39 25
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 81 45 108 61
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 6 2 24 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 2 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1