Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 573 296 382 175 4441 2464 578 358
w tym
osoby
poprzednio pracujące 522 269 362 166 4055 2195 578 358
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
40 31 23 11 266 178 168 112
dotychczas nie pracujące 51 27 20 9 386 269 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 18 17 7 82 54 10 5
Cudzoziemcy 5 3 1 - 17 6 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 140 79 55 27 1193 751 70 55
Bez doświadczenia zawodowego 93 49 41 19 670 448 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 32 - 20 - 692 - 18
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 442 232 259 120 3608 2056 360 230

W tym

Do 30 roku życia 192 107 99 54 874 644 81 60
Do 25 roku życia 91 46 40 18 346 251 17 12
długotrwale bezrobotne 133 75 89 37 2342 1348 4 4
Powyżej 50 roku życia 119 53 90 27 1409 549 220 120
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 7 5 21 12 326 200 5 5
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 48 34 41 31 737 664 76 67
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 1 1 10 9 1 1
Niepełnosprawni 45 23 23 8 292 130 36 22
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4685 2543 - - 597 358
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 573 296 - - 107 71

z tego

po raz pierwszy 124 74 - - 30 23
po raz kolejny 449 222 - - 77 48

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 1 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 5 - - 4 -
po pracach społecznie użytecznych 5 3 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 817 375 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 382 175 - -

z tego

niesubsydiowanej 291 140 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 8 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 91 35 - -

z tego

prac interwencyjnych 2 2 - -
robót publicznych 48 10 - -
podjęcia działalności gospodarczej 31 18 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 1 - -
inne 4 3 - -
rozpoczęcie szkolenia 10 6 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 60 40 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 7 3 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 52 21 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 189 67 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 54 32 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 10 7 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 11 7 - -
innych 38 16 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4441 2464 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 828 513 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 940 673 387 272 1477 563 2418 1369
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 192 107 91 46 119 53 133 75
z tego po raz pierwszy 67 37 42 21 20 11 - -
po raz kolejny 125 70 49 25 99 42 133 75

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - 1 1
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 1 - 1 - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 3 2 1 2 - 2 2
po pracach społecznie użytecznych 2 1 - - 2 2 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 248 132 123 59 187 67 209 96

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 99 54 40 18 90 27 89 37

z tego

niesubsydiowanej 76 43 30 14 70 22 63 30
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 1 - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 23 11 10 4 20 5 26 7
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 3 2 2 1 18 3 23 6
podjęcia działalności gospodarczej 14 6 5 2 1 1 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 2 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 1 1 - -
inne 3 2 2 1 - - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 5 3 3 1 - - 3 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 45 32 28 19 2 1 6 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 1 - - - - 5 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 19 9 11 4 9 1 14 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 55 22 33 15 36 11 50 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 10 5 2 11 9 15 10
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 10 7 6 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 11 7 - -
innych 6 1 3 - 15 4 21 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 4 9 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 874 644 346 251 1409 549 2342 1348
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 313 231 157 117 233 103 271 183
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 41 25
zatrudnione przy robotach publicznych 46 10
odbywające szkolenie 6 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 143 99
w tym w ramach bonu stażowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 47 20
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 6 5
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 265 107
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 29 13
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 50 22

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 25 11
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 14 7
innych 9 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 244 98

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 55 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 31 13
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 66 34 91 54
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 91 58 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 91 58 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 7 4 20 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 2 10 2