Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 768 397 464 266 4994 2764 692 452
w tym
osoby
poprzednio pracujące 688 355 432 245 4554 2470 692 452
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
37 26 27 15 390 249 271 178
dotychczas nie pracujące 80 42 32 21 440 294 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 64 36 31 20 107 52 5 4
Cudzoziemcy 2 1 - - 23 5 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 199 106 75 50 1340 847 84 64
Bez doświadczenia zawodowego 160 82 66 32 764 483 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 42 - 24 - 724 - 15
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 645 365 319 187 4150 2354 480 316

W tym

Do 30 roku życia 285 162 149 94 996 703 81 54
Do 25 roku życia 155 80 60 33 433 302 14 8
długotrwale bezrobotne 201 115 116 73 2709 1523 5 5
Powyżej 50 roku życia 139 64 74 30 1683 725 313 187
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4 3 14 9 372 221 7 6
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 77 61 49 42 812 726 97 86
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 3 2 4 3 11 10 3 3
Niepełnosprawni 59 36 25 13 304 143 32 19
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5085 2815 - - 752 481
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 768 397 - - 115 75

z tego

po raz pierwszy 186 99 - - 38 22
po raz kolejny 582 298 - - 77 53

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 55 39 - - 3 3
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 2 - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 2 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 859 448 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 464 266 - -

z tego

niesubsydiowanej 430 242 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 13 6 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 34 24 - -

z tego

prac interwencyjnych 8 7 - -
robót publicznych 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 8 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 5 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 7 4 - -
rozpoczęcie szkolenia 13 2 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 - - -
rozpoczęcie stażu 2 2 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 9 7 - -
w tym w ramach PAI 8 7 - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 58 29 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 187 81 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 62 30 - -
podjęcia nauki 2 2 - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 6 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 6 - -
innych 38 16 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4994 2764 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1026 613 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 979 698 417 298 1716 731 2776 1559
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 285 162 155 80 139 64 201 115
z tego po raz pierwszy 113 65 77 36 25 6 - -
po raz kolejny 172 97 78 44 114 58 201 115

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - 1 -
po stażu 35 25 17 13 2 2 12 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 1 1 - 1 1 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 261 153 124 66 172 70 268 151

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 149 94 60 33 74 30 116 73

z tego

niesubsydiowanej 137 87 54 30 69 28 103 65
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - 2 1 3 3
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 12 7 6 3 5 2 13 8
z tego prac interwencyjnych 3 2 2 1 - - 1 1
robót publicznych - - - - - - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 - - 3 1 5 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 1 1 2 1 3 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 4 2 3 1 - - 3 2
rozpoczęcia szkolenia 3 1 2 1 1 1 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 - 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - - 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 2 - - 3 2 8 7
w tym w ramach PAI 2 2 - - 2 2 8 7
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 20 13 13 9 9 3 23 9
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 57 26 33 14 42 15 68 35
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 25 14 12 6 8 3 21 13
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 7 3 7 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 8 6 - -
innych 4 2 3 2 18 6 22 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 4 15 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 996 703 433 302 1683 725 2709 1523
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 361 246 205 137 342 171 343 228
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 72 50
zatrudnione przy robotach publicznych 68 11
odbywające szkolenie 12 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 -
odbywające staż 249 176
w tym w ramach bonu stażowego 7 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 54 22
w tym w ramach PAI 8 7
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 5 4
w tym powyżej 60 roku życia 1 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 288 127
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 37 15
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 47 16

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 3 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 19 6
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 15 7
innych 10 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 278 126

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 48 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 3 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 33 18
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 63 37 85 47
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 14 10 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 10 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 25 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 1 3 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 2 17 8