Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2019 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2019
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 444 213 330 154 3354 1894 448 280
w tym
osoby
poprzednio pracujące 411 196 315 148 3063 1692 448 280
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
22 16 17 14 152 100 88 58
dotychczas nie pracujące 33 17 15 6 291 202 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 21 12 13 7 56 36 1 -
Cudzoziemcy 1 1 1 - 8 6 2 2
Bez kwalifikacji zawodowych 109 52 57 31 946 611 59 45
Bez doświadczenia zawodowego 80 35 32 14 504 335 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 27 - 11 - 539 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 358 179 207 98 2667 1555 287 186

W tym

Do 30 roku życia 123 59 89 46 604 452 49 36
Do 25 roku życia 49 21 24 13 225 171 8 5
długotrwale bezrobotne 119 64 66 32 1740 1031 6 4
Powyżej 50 roku życia 101 45 61 23 1112 442 188 111
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 2 2 7 5 124 71 2 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 39 34 28 23 550 510 50 44
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 6 6 1 1
Niepełnosprawni 34 11 19 8 241 96 35 18
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3623 2018 - - 494 290
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 444 213 - - 86 57

z tego

po raz pierwszy 83 41 - - 25 16
po raz kolejny 361 172 - - 61 41

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 713 337 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 330 154 - -

z tego

niesubsydiowanej 242 126 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 2 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 88 28 - -

z tego

prac interwencyjnych 10 6 - -
robót publicznych 27 3 - -
podjęcia działalności gospodarczej 43 15 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 2 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 1 - -
rozpoczęcie szkolenia 4 3 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 30 17 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 2 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 78 28 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 161 74 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 59 35 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 6 3 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 7 4 - -
innych 33 16 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3354 1894 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 586 368 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 670 500 252 192 1164 459 1798 1053
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 123 59 49 21 101 45 119 64
z tego po raz pierwszy 49 22 23 8 9 5 - -
po raz kolejny 74 37 26 13 92 40 119 64

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - 1 1
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 180 102 71 42 153 62 177 86

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 89 46 24 13 61 23 66 32

z tego

niesubsydiowanej 64 37 18 11 45 20 51 30
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 25 9 6 2 16 3 15 2
z tego prac interwencyjnych 6 4 2 2 1 1 2 -
robót publicznych 4 - 2 - 13 1 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 13 4 2 - 1 - 4 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 - - - - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 1 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 13 6 8 5 8 4 11 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - 1 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 9 6 5 3 19 7 23 8
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 51 34 27 18 25 5 33 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 10 5 3 10 8 21 11
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 6 3 6 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 7 4 - -
innych 2 - 2 - 14 6 16 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 5 5 - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 604 452 225 171 1112 442 1740 1031
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 227 170 118 90 152 72 223 154
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 49 36
zatrudnione przy robotach publicznych 29 3
odbywające szkolenie 6 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 118 75
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 27 9
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 12 7
w tym powyżej 60 roku życia 2 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 226 101
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 20 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 36 14

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 17 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 9 5
innych 10 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 210 92

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 33 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 6 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 38 20
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 60 34 92 56
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 74 32 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 74 32 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 11 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 4 2 12 5