Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat

Zobacz również:
2018 Styczeń
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 801 399 322 170 4923 2716 626 390
w tym
osoby
poprzednio pracujące 746 373 299 161 4508 2431 626 390
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
50 27 10 7 279 178 158 95
dotychczas nie pracujące 55 26 23 9 415 285 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 28 16 9 116 74 6 3
Cudzoziemcy 3 1 2 1 18 6 3 1
Bez kwalifikacji zawodowych 190 102 54 29 1309 828 64 49
Bez doświadczenia zawodowego 127 58 48 25 758 487 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 39 - 13 - 723 - 17
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 624 326 217 110 4029 2275 426 264

W tym

Do 30 roku życia 261 149 103 59 1025 731 108 75
Do 25 roku życia 123 72 45 23 426 298 20 12
długotrwale bezrobotne 166 81 87 42 2543 1444 6 6
Powyżej 50 roku życia 174 66 52 18 1520 594 224 113
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1 1 9 5 394 246 8 8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 81 61 31 24 785 705 100 84
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 9 8 2 1
Niepełnosprawni 64 35 19 9 315 138 43 25
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4737 2636 - - 607 383
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 801 399 - - 169 99

z tego

po raz pierwszy 183 100 - - 48 23
po raz kolejny 618 299 - - 121 76

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 1 - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 615 319 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 322 170 - -

z tego

niesubsydiowanej 310 166 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 11 4 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 12 4 - -

z tego

prac interwencyjnych 6 3 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 5 1 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 27 13 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 143 60 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 34 24 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 15 9 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 15 9 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 30 20 - -
innych 29 14 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4923 2716 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 940 574 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 969 696 409 285 1498 596 2563 1449
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 261 149 123 72 174 66 166 81
z tego po raz pierwszy 98 61 63 38 28 10 - -
po raz kolejny 163 88 60 34 146 56 166 81

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 - 1 - 2 - - -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 199 109 97 52 152 68 186 86

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 103 59 45 23 52 18 87 42

z tego

niesubsydiowanej 95 57 41 22 50 17 83 39
z tego podjęcie działalności gospodarczej 5 - 1 - - - 4 3
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 8 2 4 1 2 1 4 3
z tego prac interwencyjnych 3 1 1 - 2 1 2 2
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 4 1 3 1 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - - - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 12 6 6 4 2 1 11 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 58 29 33 16 31 9 47 19
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 9 8 5 8 6 8 6
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 15 9 11 7
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 1 1 5 2 5 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 30 20 - -
innych 8 5 4 3 9 3 17 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 5 9 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1025 731 426 298 1520 594 2543 1444
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 379 271 210 149 247 113 307 205
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 57 34
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 7 6
w tym w ramach bonu stażowego 7 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 5 4
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 275 126
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 43 18
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 45 25

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 17 9
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 16 11
innych 12 5
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 273 119

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 55 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 25 12
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 46 29 79 47
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 4 2 19 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 4 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 6 3 13 4