Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 848 434 392 198 6227 3274 811 482
w tym
osoby
poprzednio pracujące 797 414 367 189 5663 2926 811 482
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
48 25 17 9 356 220 239 150
dotychczas nie pracujące 51 20 25 9 564 348 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 49 31 29 11 196 120 9 7
Cudzoziemcy - - 2 - 17 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 190 96 75 50 1631 943 95 59
Bez doświadczenia zawodowego 133 60 44 18 976 571 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 46 - 23 - 768 - 21
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 666 346 263 137 5089 2728 523 310

W tym

Do 30 roku życia 300 165 124 64 1409 910 135 77
Do 25 roku życia 131 70 54 25 583 371 38 19
długotrwale bezrobotne 211 114 94 54 3221 1738 4 3
Powyżej 50 roku życia 157 59 68 30 1957 788 301 159
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 6 4 14 8 545 315 13 11
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 78 62 28 24 876 778 103 99
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 1 1 9 8 3 2
Niepełnosprawni 39 15 19 14 346 158 42 25
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6168 3234 - - 801 471
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 848 434 - - 158 93

z tego

po raz pierwszy 198 108 - - 59 31
po raz kolejny 650 326 - - 99 62

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 19 13 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 789 394 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 392 198 - -

z tego

niesubsydiowanej 359 182 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 10 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 33 16 - -

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 25 11 - -
rozpoczęcie szkolenia 3 2 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 - -
rozpoczęcie stażu 21 15 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 11 3 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 69 40 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 195 89 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 47 27 - -
podjęcia nauki 1 - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 7 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 5 - -
innych 27 7 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6227 3274 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1208 708 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1356 884 584 369 1962 791 3262 1755
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 300 165 131 70 157 59 211 114
z tego po raz pierwszy 124 68 67 43 23 13 - -
po raz kolejny 176 97 64 27 134 46 211 114

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - 5 3 9 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 235 131 116 57 162 62 252 131

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 124 64 54 25 68 30 94 54

z tego

niesubsydiowanej 99 53 46 23 67 30 90 52
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1 - - 1 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 25 11 8 2 1 - 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 25 11 8 2 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia 1 1 - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia stażu 11 9 2 2 2 1 3 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - 2 1 11 3
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 18 14 8 5 15 6 38 20
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 66 36 42 22 32 10 58 32
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 6 9 3 13 6 23 14
podjęcia nauki 1 - 1 - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 6 1 7 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 8 5 - -
innych 1 1 - - 15 1 17 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 8 16 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1409 910 583 371 1957 788 3221 1738
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 507 331 285 193 331 152 411 260
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 49 30
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 3 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1
odbywające staż 151 103
w tym w ramach bonu stażowego 5 2
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 6 5
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 320 157
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 38 13
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 17

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 14 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 15 5
innych 8 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 320 153

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 62 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 2 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 36 22
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 60 34 97 53
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 18 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 7 2