Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 649 335 290 127 5221 2878 781 505
w tym
osoby
poprzednio pracujące 599 307 273 117 4793 2589 781 505
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
38 21 16 5 407 261 300 196
dotychczas nie pracujące 50 28 17 10 428 289 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi - - - - - - - -
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 23 11 6 70 39 7 6
Cudzoziemcy - - 2 - 20 4 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 147 76 56 23 1372 863 95 70
Bez doświadczenia zawodowego 106 55 37 16 759 479 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 29 - 12 - 729 - 16
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 550 300 202 89 4350 2448 531 348

W tym

Do 30 roku życia 226 122 96 49 979 696 102 70
Do 25 roku życia 101 50 37 21 410 284 21 12
długotrwale bezrobotne 185 106 80 34 2873 1594 5 5
Powyżej 50 roku życia 139 70 52 19 1804 767 339 200
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 7 6 11 6 474 289 11 10
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 60 46 30 16 817 737 104 92
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 3 3 1 1 11 11 4 4
Niepełnosprawni 46 20 21 9 321 141 45 25
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5251 2858 - - 772 481
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 649 335 - - 138 91

z tego

po raz pierwszy 154 85 - - 41 27
po raz kolejny 495 250 - - 97 64

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 1 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 1 - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 7 6 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 679 315 - -

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 290 127 - -

z tego

niesubsydiowanej 252 108 - -

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 11 3 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 38 19 - -

z tego

prac interwencyjnych 3 3 - -
robót publicznych 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 18 9 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 7 3 - -
rozpoczęcie szkolenia 13 1 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 57 35 - -
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 2 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 49 24 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 150 60 - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 50 32 - -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 11 7 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 8 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 12 8 - -
innych 29 11 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 5221 2878 - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1040 622 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 985 701 420 290 1802 757 2879 1575
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 226 122 101 50 139 70 185 106
z tego po raz pierwszy 95 54 50 26 24 11 - -
po raz kolejny 131 68 51 24 115 59 185 106

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 1 1 - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 4 4 6 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 226 121 99 49 137 60 191 87

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 96 49 37 21 52 19 80 34

z tego

niesubsydiowanej 77 40 33 18 48 17 72 32
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 3 1 3 2
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 19 9 4 3 4 2 8 2
z tego prac interwencyjnych 2 2 1 1 - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 9 4 2 1 1 - 5 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 3 2 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 7 3 1 1 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia 3 1 1 - - - 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 39 24 18 10 5 2 10 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 4 2 4 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 20 10 6 4 10 4 26 11
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 49 26 31 11 16 8 14 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 7 5 2 7 4 26 17
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 11 7 8 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 1 1 5 2 6 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 12 8 - -
innych 5 3 - - 15 4 14 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 6 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 979 696 410 284 1804 767 2873 1594
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 354 240 195 131 351 177 355 227
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 80 52
zatrudnione przy robotach publicznych 68 11
odbywające szkolenie 14 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 296 198
w tym w ramach bonu stażowego 7 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 43 14
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 10 9
w tym powyżej 60 roku życia 2 2


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 291 128
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 23 13
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 28 12

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 16 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 10 4
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 286 129

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 52 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy 4 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 32 18
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 52 26 79 41
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 75 44 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 75 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 1 1
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 22 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 2 11 5